Процес використання та перекладу політичної термінології Великобританії та США

Вступ

Актуальність дослідження. Громадське життя представлене численними та взаємопов'язаними сферами. Найбільші з них - економічна, соціальна, політична й духовна. Кожна з цих сфер представляє собою певну систему зі своїм типом організації та управління, зі своїми законами розвитку і традиціями.

Особливе місце серед вище перелічених сфер займає політична сфера, призначенням якої, на відміну від економічної, соціальної і духовної, а також всіх інших сфер, є організація та здійснення державного управління суспільством у цілому. "Без політичної сфери життя суспільство уподібнилося б броунівському руху і воно просто не здатне було б існувати". (6; с.11)

Політична сфера з'явилася одночасно з людським суспільством і буде в тій чи іншій формі завжди супроводжувати його розвиток. Її вивчення дає ключ до пізнання і розуміння політичних інститутів, політичних рухів і самої політики. Визначення поняття цієї сфери, її сутності і характеру має найважливіше значення для розуміння природи політики і держави, дозволяє виділити політику і політичні відносини з усієї суми суспільних відносин.

Граючи важливу роль в житті суспільства, політична сфера здавна в тій чи іншій мірі привертає до себе увагу представників різних суспільних наук - економічної теорії, права, соціології, психології, а також ця сфера привертає увагу і лінгвістів, зокрема, лінгвістів-перекладачів.

"Різні, часом взаємовиключні, погляди на сутність перекладу та його принципи, що перекладаються, простежуються на різних етапах розвитку людської думки" . (2; c.185)

Теорія перекладу міцно закріпилася як наукова дисципліна. Цьому сприяли усвідомлена потреба в науковому узагальненні перекладацької діяльності, розвиток мовознавства, теорії комунікації та інших галузей знання, які забезпечили наукову базу для вивчення перекладу, і, нарешті поява серйозних перекладацьких досліджень переконливо довели можливість і перспективність створення наукового напрямку для виявлення сутності перекладу як процесу міжмовної і міжкультурної комунікації. Перекладати можна все: художню літературу, науково-технічні тексти, газетно-інформаційні матеріали, а також суспільно-політичні та офіційно-ділові тексти та документи. Найбільш актуальним перекладом є суспільно-політичний переклад не тільки в Україні і в зарубіжних країнах.

Об'єктом дослідження виступає процес використання та перекладу політичної термінології Великобританії та США.

Предмет дослідження – особливості використання та проблеми перекладу політичної термінології Великобританії та США.

Мета даної роботи полягає у дослідженні проблем використання та перекладу політичної термінології Великобританії та США.

Гіпотеза. Гіпотезу даного курсового дослідження можна сформулювати наступним чином:

Знання та доцільне використання політичної термінології Великобританії та США забезпечують адекватність перекладу.

Відповідно до мети і гіпотези дослідження необхідно розв’язати такі завдання:

1. Опрацювати теоретичний матеріал з проблем використання та перекладу політичної термінології Великобританії та США;

2. Визначити зміст поняття «термінологія»;

3. Охарактеризувати засоби та особливості перекладу політичної термінології Великобританії та США;

4. Аналіз і узагальнення результатів дослідження.

Методи дослідження:

1. Типологічно-порівняльний;

2. Системний;

3. Структурно-функціональний;

4. Понятійно-категоріальний;


Розділ І. Теоретичні аспекти перекладу політичної термінології Великобританії та США

1.1 Теоретичні аспекти термінологічної лексики

Термінологія – сукупність термінів певної галузі знання чи виробництва, а також вчення про освіту, склад і функціонування термінів. Предмет загальної теорії термінології складають: вивчення формування і вживання спеціальних слів, за допомогою яких акумулюються і передаються накопичені людством знання; вдосконалення існуючих термінологічних систем; пошуки оптимальних шляхів створення нових термінів і їх систем; пошуки універсальних рис, властивих термінології різних галузей знань. Термін (лат. terminus "границя, межа, кінець") - це спеціальне слово чи словосполучення, прийняте в певній професійній сфері та вживане в особливих умовах. Термін являє собою словесне позначення поняття, що входить в систему понять певної області професійних знань. Термінологія (як сукупність термінів) становить автономний сектор будь-якої національної мови, тісно пов'язаний з професійною діяльністю. Терміни кожної галузі науки, техніки, виробництва формують свої системи, які визначаються, в першу чергу, понятійний зв'язками професійного знання при прагненні виразити ці зв'язки мовними засобами.

Таким чином, мова виявляється структурним елементом наукового знання. Чим наука «науковіша», тим більше вага мови в її структурі. Мова «входить» в науку насамперед термінологією. Інші елементи мови не можуть йти в порівняння з нею. Як вважав А. А. Реформатський, в термінах відображається соціально організована дійсність, тому терміни мають соціально обов'язковий характер. Будучи інструментом, за допомогою якого формуються наукові теорії, закони, принципи, положення, терміни та термінології як їх Системи представляють собою важливу складову частину науки і техніки. (11; c.59)

Термін є членом певної термінологічної системи, що відноситься до тієї чи іншої галузі науки, техніки, виробництва, і його концептуальний зміст визначається його місцем у системі. Кожен термін має свою дефініцію (точне наукове визначення) у ряді інших термінів у тій же області. Терміни, на відміну від «повсякденних» слова у межах свого термінологічного поля зазвичай однозначні, одне й те ж слово може бути терміном різних галузей знань, але це не полісемія, а омонімія (середньо розповсюджений термін «хвиля» в гідравліці, радіотехніці і оптиці). Терміни протиставлені загальній лексиці також у тому відношенні, що вони пов'язані з певної наукової концепції: у терміні відображаються результати наукових досліджень і їх теоретичне осмислення.

Терміном може бути будь-яке слово, якому дана чітка дефініція, що визначає іменоване поняття і жорстко обмежує понятійну сферу, забезпечуючи ізоляцію від обивательських смислів омонімічного слова загальної лексики. Терміном може стати і штучно створене слово.

Дефініція терміна дає загальне уявлення про іменований об'єкті (який може бути як конкретним і речовим, так і абстрактним розумовим конструктом), одночасно усуваючи можливу неоднозначність, властиву однойменним речам спільної мови. Дефініція повинна бути сумірною з тим, що вона визначає, вона не повинна містити порочного кола, не повинна бути негативною там, де можливе позитивне визначення. У нових галузях знання до підбору вдалого однослівного терміну замість нього може вживатися коротка дефініція. (11; c. 81)

При прискореному розвитку якої-небудь галузі науки або техніки починається активне відображення її досягнень засобами масової інформації, перехід окремих термінів із спеціального вживання в спільне. При цьому терміни втрачають наукову точність, розширюють сферу свого застосування. Відбувається їх детермінологізація. У спеціальному вживанні, займаючи відповідне місце в системі, терміни залишаються самі собою. До загального вживання переходять їх «двійники», омоніми, вже не володіють необхідною системністю і науковою точністю. Вони стають модними словами, знаходять стилістичні можливості, емоційність, апелятивність деривації. Такими модними словами-термінами в 1940-1950-і роки були атом і його похідні, в 1960-і супутник, в 1970-і місяцехід. З'явилося їх переносне вживання: атомчики "маленькі діти", атомники "політики, які загрожують атомної війною", місяцеходом стали називати людину, що ледве стоїть на ногах. При детермінологізація термін втрачає строгу концептуальність, системність, однозначність, відбувається опрощення укладеного в ньому поняття, колишній термін пристосовується до розуміння в повсякденній мові. Такі слова з термінологічним значенням вимагають не дефініції, а тлумачення, як усі словами загальної лексики. (5; c.112)

Вимоги до терміну:

1. Термін має бути по можливості коротким і точним. Вдалий термін – не лише етикетка; він повинен чітко і повністю подавати характеристики поняття. Не всі терміни подають опис структури, аномалії, процесу чи функції, але взагалі кожний термін має короткі вказівні чи описові характеристики.

2. Специфічність. Ця ознака – дуже бажана якість для терміна у кожній галузі науки. В ідеалі термінологічне найменування повинне бути однозначним у межах окремої галузевої термінології і не мати синонімів.

Від терміна також вимагають, щоб він не мав емоційно-експресивного забарвлення, був цілеспрямованим на об’єкт у системі або ряді та відповідав словотворчим закономірностям мови. Разом від терміна вимагається, щоб він служив ґрунтом для утворення деривативів, але лише у межах своєї системи.

Сукупність перелічених ознак, як показує практика, існує лише в ідеалі для невеликої кількості термінів. У дійсності ж та чи інша ознака або відсутня, або існує у послабленому стані. Звідси й випливають основні проблеми, пов’язані з перекладом термінології.


1.2 Види та класифікація політичної термінології

Існують деякі особливості політологічного тексту, що ведуть до труднощів, які виникають у процесі його семантичної інтерпретації.

Політичні терміни поділяються на три різновиди по ознаці "зрозумілості" тієї або іншої частини населення:

1. загальнозначущі терміни характеризуються тим, що вони вживаються в повсякденному змісті і зрозумілі усім, до цієї групи термінів відносяться, наприклад: біженець, влада, авторитет; citizenship, civil society.

2. спеціальні політичні терміни володіють особливим політологічним змістом, (і, зазвичай, зрозумілі далеко не всім, а лише фахівцям в області політології), наприклад: автократія, бюрократизм; Old Glory, Englishry.

3. спеціально-технічні терміни відбивають область спеціальних знань - техніки, економіки, медицини і т.д. (видимо, ці терміни повинні бути зрозумілі політикові, що є ще і фахівцем в іншій області) наприклад: радарні системи, політика з техніки безпеки; antinuclear resolution, nuclear-free policy. (1; c.165)

Термінів, що мають відповідники у загальновживаній лексиці (загальновживані слова довгота, додаток, рівняння, уявлення і терміни — географічний довгота, граматичний додаток, математичний рівняння, психологічний уявлення тощо), в сучасній мові відносно небагато. Основна функція термінологічної лексики номінативна, терміни називають спеціальні поняття з різних галузей людських знань. У цій функції вони завжди виступають у науковому, публіцистичному, професійно-виробничому й діловому стилях. Проте термінологічні слова можуть вживатися й поза цими стилями, їх досить часто використовують і в мові сучасної художньої літератури, в якій вони, крім свого прямого номінативного значення, набувають і додаткових значень, а також експресивного чи емоційного забарвлення.

У зв'язку з появою нових галузей політології, відкриття нових явищ виникають значні труднощі визначення загальнонаукової, загальнотехнічної галузевої і вузькоспеціальної термінології: загальнонаукові і загальнотехнічні терміни - це терміни, які вживаються в декількох галузях науки і техніки.

Галузеві терміни - це терміни, які вживаються лише в одній галузі знань. Наприклад: політичні норми, прийнятий закон, political equality.

Вузькоспеціальні терміни - це терміни, які характерні для спеціальності даної галузі. Наприклад: права людини, пенсійний фонд; social security, social safety net. (1; c. 93)

В умовах, коли потрібно давати назви новим і новим явищам та поняттям, багато загальновживаних слів набувають визначену специфіку.

Відбувається спеціалізація їх значення при передачі термінів на іншу мову і уніфікація перекладних еквівалентів.

Інколи в текстах зустрічаються слова і словосполучення, які відносяться до різних функціональних систем, тобто різних галузей.

Термін може бути утвореним на основі рідної мови або запозиченим як із нейтральної термінологічної сфери, так і із іншої мови, він повинен відображати ознаки даного поняття; значення терміну для спеціаліста рівняється значенню поняття.

Усі терміни по своїй будові поділяються на:

1. прості, які складаються із одного слова: punish - карати;

2. складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: валютно-кредитні відносини currency and credit relations;

3. терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: Британский конгресс тред-юніонів – Trades Union Congress. (12; c.70)

Оскільки серед політичних термінів переважають в основному терміни-словосполучення, то вони й виступають основною проблемою при перекладі політологічного тексту.

Найважливішою ознакою терміну-словосполучення є його відтворюваність у професійній сфері вживання для вираження конкретного спеціального поняття. Складений термін буде стійким лише для певної системи розуміння. За межами конкретної термінологічної системи таке словосполучення не буде стійким і не сприйматиметься як зв'язана мовна одиниця. Отже, за кожним складеним терміном (терміном-словосполученням) стоїть стійка, стандартно відтворювана структура складного (розчленованого) професійного поняття. Термінологія для терміна є тією сферою, яка дає йому точність і однозначність, і за межами якого слово втрачає ознаки терміна.

У межах політичної термінології виділяється значний відсоток термінів, утворених синтаксичним способом. За кількістю компонентів можна виділити 1) двокомпонентні; 2) трикомпонентні: 3) полікомпонентні.

Найбільш поширеними в політичній термінології є такі синтаксичні типи:

І. Двокомпонентні:

1. "прикметник + іменник у Н. в. однини":

Приклади: військова політика, ядерний потенціал, етнічний шовінізм, Американський уряд, політична коректність, економічна криза, national animosity, dynamic diplomacy, extensive assistance .

2. "прикметник + іменник у Н. в. множини":

Приклади: далекоглядні реформи, місцеві вибори, державні витрати, political interests, social privileges, factional activities.

4. "іменник у Н.в. + іменниково-прийменникова конструкція":

Приклади: передача для розгляду, пенсія по старості; acceleration of relations, aggravation of tension,

II. Трикомпонентні синтаксичні типи:

1. "прикметник + прикметник + іменник":

Приклади: загальнодержавне політичне об'єднання, міжнародна судова система; president’s final speech, ambassador’s national flag.

2. "іменник у Н.в. + прикметник + іменник у Р.в.":

Приклади: виконання державного розпорядження, втілення законодавчого проекту; performance of official duty.

3. "іменник у Н.в. + іменник у Р.в. + іменник у Р.в.":

Приклади: легітимність політичної влади, класифікація політичної влади, відстрочка виконання закону.

III. Полікомпонентні терміни можуть включати чотири, п'ять, шість і більше одиниць.

Приклади: відділ сім’ї, молоді та спорту при державній обласній адміністрації, irreversible decline in political activity, zone free from foreign military presence, Interstate and Foreign Commerce Committee, atmosphere of good-neighborly relations and cooperation. (13; c. 115)

Терміни об'єднуються в термінологічні системи, які виражають поняття однієї галузі.

У кожній термінологічній системі утворюються певні групи, для яких загальним є їх належність до класу предметів, або до класу процесів, властивостей і т.д.

Основна кількість термінів утворилась за рахунок загальновживаних слів, взаємного проникнення із різних галузей техніки, запозичень із міжнародної лексики за словотвірними моделями, які характерні для сучасної англійської мови.

Окремі терміни утворюють термінолексику як складову частину загального складу мовної лексики. Якщо терміни об’єднуються одним фахом або ділянкою науки, то вони складають номенклатуру – певну системну схему, що криється за називанням понять. Точки зору на те, чи система найменувань взагалі необхідна, що вона має означати і які терміни охоплювати, досить різні – від тих, що схиляються до будь-яких імен, взятих принагідно, до тих, які потребують описових, належним чином відокремлених і фонетично відповідних термінів. До термінів часом відносять етикетки, прості цифрові стандарти і номенклатурні скорочення – власне, їх нікуди більше віднести. Вітаміни, наприклад, спочатку позначались літерою і цифрою: останнім часом перевага надається словам.

Не у всіх сферах перекладу висуваються однакові вимоги до номенклатури, бо кожна ділянка науки має властиві їй потреби. Для однієї галузі перекладу досить родо-видової класифікації; в інших потрібно розрізняти причини, процеси, процедури, ефекти, деталі.

1.3 Лінгвокультурні фактори передачі політичної термінології

Розгляд факторів передачі будь-якого тексту в умовах міжкультурної комунікації будується з урахуванням основних особливостей мовної культури, типу і механізму соціального кодування рідної (української) та іноземної (англійської) мов. Такий підхід дозволяє виявити нову точку зору на рішення практичних задач, зв'язаних із проблемами перекладу, наприклад, політичної термінології. Чільну роль у цьому зв'язку грає не тільки володіння соціальними знаннями у сфері політики, але й особистісні якості перекладача, тому що передача будь-якого тексту припускає взаємодію суверенних національних мов, і, відповідно, культурних концепцій. Для досягнення адекватної передачі тексту необхідно володіти специфікою образів і зв'язаних з ними програм діяльності тих типів культур, між якими ведеться комунікація.

Дослідницьким шляхом доведено, що ті або інші фрагменти дійсності, зв'язки і відносини знаходять висвітлення в мові як суспільному явищі. Прикладом цього може служити судова мова, що є розрізняючим чинником між національними культурами. Так, у США політична тематика є основною складовою частиною масової культури цієї країни.

Американський громадянин на підсвідомому рівні вірить у справедливість і стабільність своєї політичної системи. Нам же, для досягнення максимально наближеного й адекватного сприйняття чужої лінгвокультурної спільності, необхідно стати учасником комунікативного процесу, за допомогою текстів-перекладів відповідної політичної тематики. Саме передача тексту є однієї з форм взаємодії культур, вона дає відоме представлення про чужу культуру.

На думку чеських лінгвістів В. Матезіуса і В. Прохазки, передача тексту - це не тільки заміна мови, але і функціональна заміна елементів культури. Така заміна не може бути повною, оскільки вимога передачі тексту повинна читатися як оригінал навряд чи здійсненний, тому що вона має на увазі повну адаптацію тексту до норм іншої культури (15: 183).

Саме поняття взаємодії культур має на увазі наявність загальних/приватних елементів, і розбіжностей/збігів, що дозволяє відрізнити одну лінгвокультурну спільність від іншої. Будь-який перекладач, працюючи з політичним текстом, повинен враховувати вимоги узусу - мовленнєві звички носіїв мови передачі тексту, не порушуючи звичне сприйняття політичного документа. Розбіжності лінгвоетнічного характеру між носіями іноземної мови і мови передачі тексту можуть носити як культурно-історичний, так і актуально-подійний характер.

Найбільш повне спілкування між різномовними комунікантами здійснюється шляхом створення мови передачі тексту, комунікативно рівноцінного іншомовному оригіналові, тобто, шляхом його перекладу. Поняття «комунікативна рівноцінність» текстів украй важлива для розуміння механізму передачі іншомовного матеріалу. Для комуніканта два тексти виступають як рівноправні форми існування того самого повідомлення, вони рівноцінні в їхньому функціональному і структурно-семантичному ототожненні. Під час передачі політичного тексту досягнення такої адекватності можливо лише, коли сам перекладач володіє «політичною грамотністю», причому як іноземною, так і рідною мовою.(5; c. 64)

Політична мова - це, можна сказати, державна мова. Дане правило є дуже важливим, його не можна порушувати. Найбільша проблема в цьому випадку - неможливість в деяких випадках знайти точний, адекватний переклад з однієї мови на іншу. Це ускладнює роботу перекладача, створює певні перешкоди у використанні іншомовного політичного документа.

Різні види перекладацької діяльності в неоднаковому ступені зберігають близькість до перекладу і, відповідно, відтворюють оригінал з більшою або меншою повнотою. Оскільки досягнення ідеального перекладу є не зовсім можливим, то перекладачеві доводиться йти на різного роду компроміси.

«Ступінь же реального наближення двомовної комунікації з перекладом до комунікації одномовної, природно, залежить від майстерності перекладача, але також і від ряду об'єктивних обставин. До таких, в останню чергу, відносяться властивості тексту, що перекладається, і спосіб виконання перекладу» наголошує Латишев. Наприклад, політичний документ є особливим перекладом, де мова повинна забезпечувати реалізацію суспільного призначення і відповідності політичному узусу. (10; c 42)

Текст більшості документів повинен мати рівний і спокійний стиль, що не викликає додаткових асоціацій і не відволікаючий від суті документа. Нейтральний виклад політичної термінології підвищує ефективність суспільних відносин.

Якість перекладу політичної термінології певним чином впливає на ефективність законотворчого процесу, ступінь регламентації конкретних відносин.

Висновок до розділу І.

Отже здійснюючи переклад політичної термінології, перекладач навмисно відступає від структурної і смислової відповідності між двома сторонами комунікації на користь їх рівноцінності в плані дії. Так, політичний текст - одна з найважливіших життєвих форм виразу суспільства. Політичний документ, інший письмовий носій перекладної політичної інформації, має текстові особливості, своєрідний мовний вираз. Не дивлячись на наявні суперечності в поглядах учених-лінгвістів і політологів, більшість єдина в тому, що всякий текст має лексичну, логічну і граматичну основи, певним чином організовані з метою передачі інформації. Немає сумніву, що політичні тексти в перекладі з іноземної мови на мову перекладу незалежно від їх функціонального призначення і прагматичної ролі мають такі ж основи.


Розділ ІІ. Практичне застосування політичної термінології Великобританії та США. Проблеми перекладу

2.1 Способи перекладу політичної термінології

У даному розділі ми розглянемо можливі способи перекладу політичної термінології. Взагалі то при перекладі політичних термінів простіше за все керуватись спеціальними словниками, яких в наш час більш ніж вдосталь. Але що робити, коли немає відповідного словника? Наприклад як в нашому випадку: взагалі поняття «політичний термін» як окрема мовна одиниця з’явилося не так давно, відповідно і словників з перекладами політичної термінології навряд чи можна знайти. Тож, наведемо основні прийоми перекладу політичної термінології, основні перекладацькі трансформації, що мають місце при перекладі політичних термінів, коли у перекладача немає відповідного словника, і він може спиратись лише на свої знання. Проаналізуємо кілька типів перекладацьких трансформацій за різними авторами.

Перекладацькою трансформацією В.Н. Комісаров називає перетворення, за допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу у вказаному сенсі. Оскільки перекладацькі трансформації здійснюються з мовними одиницями, що мають як план змісту, так і план виразу, вони носять формально-семантичний характер, перетворюючи як форму, так і значення початкових одиниць(7; c.24).

В рамках опису процесу перекладу, на думку В.Н. Комісарова, перекладацькі трансформації розглядаються не в статичному плані як засіб аналізу стосунків між одиницями початкової мови і їх словарними відповідностями, а в плані динамічному як способи перекладу, які може використовувати перекладач при перекладі різних оригіналів в тих випадках, коли словарна відповідність відсутня або не може бути використане за умовами контексту (7; c. 25).

Основними типами лексичних трансформацій по В.Н. Комісарову є:

1)      перекладацьке транскрибування і транслітерація

2)      калькування

3)      лексико-семантичні заміни (конкретизацію, генералізацію, модуляцію). політичний термінологія переклад застосування

До найбільш поширених граматичних трансформацій В.Н. Комісаров відносить:

1)      синтаксичне уподібнення (дослівний переклад)

2)      розчленовування пропозиції, об'єднання пропозицій

3)      граматичні заміни (форми слова, частини мови або члена речення).

Оскільки об'єктом нашого дослідження є більшою мірою лексична сторона розмовної мови політичної спрямованості, в своїй роботі ми не розглядаємо граматичні види трансформацій.

До комплексних лексико-граматичних трансформацій відносяться:

1)      антонімічний переклад

2)      експлікація (описовий переклад)

3)      компенсація (7; c.26).

За Бархударовим Л. С. досягнення перекладацької еквівалентності («адекватності перекладу»), всупереч розбіжностям формальних та семантичних системах двох мов, вимагає від перекладача перш за все уміння створити багатозначне та якісне міжмовне перетворення – так звані перекладацькі трансформації – з тим, щоб текс перекладу з максимально можливою повнотою передавав всю можливу інформацію закладену в початковому тексті, при чіткому дотриманні норм перекладацької мови. (3; c. 189)

З ціллю зручності опису всі види перетворень чи трансформацій здійснених в процесі перекладу, можна звести до чотирьох елементарних типів, а саме: (3; c.189)

1. Перестановки;

2. Заміни;

3. Додавання;

4. Вилучення.

1. Перестановка як вид перекладацької трансформації – це зміна положення мовних елементів в тексті перекладу в порівнянні з текстом оригіналу. (3; c.189)

A decision on cooperation was adopted / by Ministers of Foreign Affairs / yesterday. – Вчора / міністрами закордонних справ Великобританії та США / було прийнято рішення щодо співробітництва.

2. Заміна – найбільш розповсюджений та багатозначний вид перекладацької трансформації. Крім того, заміні можуть підлягати не лише окремі одиниці, але й цілі конструкції (так звані комплексні лексико-граматичні заміни), а саме:

а) заміни форм слова, числа;

This party, compelled for a time to stand virtually alone in its struggles…

Наша партія, яка на протязі довгого часу вела боротьбу наодинці…

б) заміна частин мови;

Цей тип заміни є досить розповсюдженим. Досить типовою заміною при перекладі з англійської мови на українську є заміна іменника дієсловом: (3; c.189)

It is our hope that the Human Rights Commission will be able to establish a presence in Guyana. – Ми сподіваємося, що Комісія з прав людини зможе послати своїх представників в Гайану.

в) лексичні заміни;

· конкретизація;

Конкретизацією називається заміна слова чи словосполучення мови оригіналу з більш широким значенням словом чи словосполученням мови перекладу з більш вузьким значенням.

· генералізація;

Генералізацією називається явище, зворотнє конкретизації – заміна одиниці мови оригіналу, що має більш вузьке значення, одиницею мови перекладу з більш широким значенням. (та інші). (3; c.189)

3. Додавання.

Причини, що викликають необхідність лексичних додавань в тексті перекладу, можуть бути різними. Однією з них є те, що можна назвати «формальною невираженістю» семантичних компонентів словосполучення у мові оригіналу. (3; c.189)

The new American Secretary of State has proposed a world conference on food supplies. – Новий державний секретар США запропонував скликати світову конференцію з питань продовольчих ресурсів.

4. Вилучення – явище, прямо протилежне додаванню. При перекладі вилученню підлягають найчастіше слова, що є семантично надлишковими, тобто слова, що виражають значення, які можуть бути виключені з тексту і без їх допомоги. (3; c189)

The treaty was pronounced null and void Договір був оголошений недійсним (чи: «анульованний»); The proposal was rejected and repudiated Пропозиція була відторгнута;

Л.К. Латишев дає класифікацію перекладацьких трансформацій за характером відхилення від міжмовних відповідностей, в якій всі перекладацькі трансформації підрозділяються на:

1) Морфологічні – заміна однієї категоріальної форми іншою або декількома;

2) Синтаксичні – заміна синтаксичної функції слів і словосполучень;

3) Стилістичні – заміна стилістичного забарвлення відрізка тексту;

4) Семантичні – заміна не тільки форми вираження змісту, а й самого змісту, а саме, тих ознак, за допомогою яких описана ситуація;

5) Змішані – лексико-семантичні та синтактико-морфологічні. (10; c.131-137)

Отже, ми виявили основні аспекти, прийоми та особливості перекладу політичних термінів на прикладі використання перекладацьких трансформацій, що забезпечують адекватність та доцільність процесу перекладу.

2.2 Аналіз перекладу політичної термінології на основі закону «Про вибори в США»

Під час переходу до практичної частини дослідження ми розглянули закон «Про вибори в США» (Додаток 1) та проаналізували його на наявність лексичних та граматичних трансформацій. Так як ми знаємо, що переклад з однієї мови на іншу неможливий без граматичних трансформацій, вони в першу чергу перебудовують речення, змінюють його структуру та замінюють морфологічний та синтаксичний порядок.

Опрацювавши закон «Про вибори в США» (Додаток 1), ми виділили такі типи перекладацьких трансформацій, а саме:

1. Антонімічний переклад («формальна негативація»);

Прийом антонімічного перекладу полягає в передачі поняття протилежним, часто із запереченням, тобто антонімом українського відповідника даного слова. Антонімічний переклад нерідко буває якщо не єдиним, то найбільш зручним прийомом передачі смислового та стилістичного значення багатьох виразів. Коли англійське слово або вираз, що передається прийомом антонімічного перекладу, вжите в оригіналі у заперечній формі, то переклад буде мати стверджувальну форму:

The right of citizen of United States, who are eighteen years of age or older, to vote shall not be denied by the United States. – Громадяни 18-ти років чи люди старшого віку повинні допускатися до голосування Сполученими Штатами.

Особливо важливо вміти застосовувати прийом антонімічного перекладу в тих випадках, коли в українській мові немає точного словникового відповідника англійському слову і коли з міркувань стилістичного характеру не бажано вдаватися до описового перекладу. Отже, щоб уникнути при перекладі подвійного заперечення в даному випадку ми застосували антонім виразу «shall not be denied».

2. Заміна;

· Заміна частин мови: іменника дієсловом;

Перш за все, слід зауважити, що вживаючи термін «заміна» ми маємо на увазі використання в перекладі іншого слова або словосполучення замість того, які в мові перекладу формально відповідають слову або словосполученню оригіналу.

But Congress may by a vote of two-thirds of each House, remove such disability. – Але конгрес може виключити таке обмеження права, якщо проголосує 2/3 частини кожної палати.

If Congress is not in session… - Якщо конгрес не засідає…

В даному випадку ми замінили іменник дієсловом для уточнення значення даного виразу. Можна сказати, що вищезгадана заміна передбачає відмову від використання існуючих еквівалентів або аналогів.

· Заміна форми слова, числа;

Заміна форм слова передбачає заміну числа в іменниках, часових форм у дієсловах та ін.

In case of the removal of the President from office or of his death or resignation, the Vice-president shall become President. – У випадку відсторонення президента від повноважень, або у випадку смерті чи відставки, віце-президент стає президентом.

3. Компенсація втрат;

Компенсацією при перекладі слід вважати заміну елемента, що не можна передати без даної трансформації. Прийом компенсації втрат полягає у передачі смислового або стилістичного не там, де він виражений в оригіналі. Дуже часто один стилістичний засіб замінюється при компенсації втрат іншим.

If the President failed, then the Vice-president elected shall act as President until President shall have qualified. – Якщо президент не в змозі виконувати свої повноваження, тоді обраний віце-президент повинен виконувати повноваження президента поки попередній не буде готовий відновити діяльність.

В даному випадку потрібно було розширити значення даного слова «failed» шляхом доповнення та розширення смислового змісту.

4. Описовий переклад (експлікація);

The right of citizens of the United States to vote in any primary or other election for President or Vice President, for electors for President or Vice President, or for Senator or Representative in Congress, shall not be denied or abridged by the United States or any State by reason of failure to pay any poll tax or other tax. – Право громадян сполучених штатів брати участь у голосуванні на первинних виборах президента чи віце-президента, членів колегії президента чи віце-президента, сенатора чи представника конгресу, не може бути відхиленим чи обмеженим Сполученими Штатами чи будь-яким іншим Штатом через неспроможність сплатити подушний податок (податок, що стягують в рівній сумі з кожного жителя певної території, незалежно від рівня прибутків)

У даному випадку «poll tax» можна перекласти описово, як «податок, що стягують в рівній сумі з кожного жителя певної території, незалежно від рівня прибутків», пояснюючи значення словосполучення так як зміст даного виразу не є повністю зрозумілим.

5. Конкретизація;

The Congress may determine the Time of choosing the Electors, and the Day on which they shall give their Votes; which Day shall be the same throughout the United States. – Конгрес може визначати час обирання членів колегії, та день, коли вони можуть голосувати; цей день має бути однаковим по всій території Сполучених Штатів

Слово «Congress» має кілька відповідників, тому слід уточнювати яке значення виражає дане слово при перекладі в контексті вищезгаданого речення:

а) державне управління – конгрес – орган федеральної системи державної влади який розробляє законодавство та здійснює нагляд за політикою уряду; складається з двох палат: сенату та палати представників;

б) конгрес – група вибраних політиків, що є відповідальними за прийняття законів в Сполучених Штатах;

в) політичний конгрес (в назвах деяких суспільних організацій, особливо професійних союзів та об’єднань).

World Gas Congress – Всесвітній газовий конгрес

Scottish Trades Union Congress – Шотландський конгрес тред-юніонів

6. Перестановка;

При перестановці здійснюється зміна мовних елементів в тексті перекладу в порівнянні з текстом оригіналу, що у свою чергу, не змінює зміст передачі повідомлення.

The President / shall hold his Office during the Term of four Years, / and, together with the Vice President, / chosen for the same Term, be elected, as follows… – Президент / разом віце-президентом / повинен виконувати свої повноваження протягом чотирьох років / та обиратися наступним чином….

Висновок до розділу ІІ.

Таким чином, проаналізувавши закон «Про вибори в США» (Додаток 1) на наявність перекладацьких трансформацій ми дійшли висновку, що вони є невід’ємною частиною перекладацької діяльності, так як їх використання забезпечує точний повноцінний переклад будь-яких текстів, зокрема політичних. Так як у більшості випадків при перекладі з англійської мови на українську вихідний текст не завжди співпадає з текстом оригіналу за структурою та змістом, тому часто доводиться вдаватися до застосування різноманітних прийомів перекладу. Один з основних прийомів перекладу політичних текстів є використання лексичних та граматичних трансформацій.


Висновок

В першу чергу слід зазначити, що тема присвячена проблемам перекладу політичної термінології була вибрана не випадково. Справа в тому, що вивчення теорії перекладу в загальному розумінні поняття є популярною наукою, не кажучи вже й про теорію політичного перекладу. Вивчення проблем даної теми привертає до себе особливу увагу лінгвістів України і зарубіжних країн.

В процесі дослідження поставленого питання ми виділили основні проблеми та способи перекладу політичної термінології США та Великобританії. Взагалі, при перекладі такої лексики простіше за все керуватись спеціальними словниками. Та основною проблемою в даному випадку є те, що значна частина політичної термінології є усталеними виразами, тож словникового матеріалу дуже мало, тож перекладач має спиратись лише на свої знання та на тлумачення політичних термінів на перекладацькій м

Подобные работы:

Актуально: