Українська мова за професійним спрямуванням

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки


Комплексна контрольна робота

з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»

ВАРІАНТ № 16


Завдання 1

Визначте й запишіть подальший текст запропонованих речень.

1. Автобіографія - це опис свого життя. Існують певні вимоги до оформлення цього офіційного документа.

Автобіографія подається при оформленні на роботу, при вступі на навчання та в інших випадках. Пишеться вона від руки, на аркуші паперу, іноді на спеціальному бланку. Форма викладу - від першої особи. Прийнято всі відомості подавати в хронологічному порядку.

В автобіографії вказується рік, місяць і число народження; прізвище, ім'я та по батькові батьків, їхня професія; освіта; відомості про трудову діяльність та участь у громадському житті; сімейний стан; склад сім'ї; домашня адреса; дата складання автобіографії; у кінці ставиться підпис. Подаємо зразок автобіографії:

2. Трудова угода має такі реквізити:

1) назву документа;

2) дату й місце його складання;

3) перелік сторін, що уклали угоду;

4) зміст угоди із зазначенням обов'язків виконавця і замовника;

5) юридичні адреси сторін;

6) підписи сторін;

7) печатку підприємства або організації.

3.Доповідна записка має такі реквізити: адресат; назва виду документа; заголовок до тексту документа; текст документа; відмітка про наявність додатків; підпис; дата документа; прізвище виконавця і номер його телефону.

4. У вступній частині звіту вказується:

назву документа і назву клієнта;

місце і дату складання;

назву аудиторської фірми, її адресу;

порядковий номер ліцензії на здійснення аудиторської діяльності, дата видачі та найменування органу, що видав ліцензію, а також строк дії ліцензії;

номер реєстраційного свідоцтва;

номер розрахункового рахунку;

прізвище, ім’я та по батькові всіх аудиторів, що брали участь у перевірці.

5. Наказ набуває чинності з моменту його підписання. Начальник відділу кадрів зобов’язаний ознайомити зі змістом наказу згаданих осіб, які розписуються в оригіналі.

Завдання 2

Перекладіть українською мовою подані словосполучення та введіть їх у речення: состоять на учете, учредительное собрание, учебная література.

Состоять на учете – перебувати на обліку.

Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому обліку призовників з дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас.

Учредительское собрание – збори засновників.

Збори засновників підприємства делегують правлінню спілки споживчих товариств, споживчого товариства право укладання з директором підприємства контракту відповідно до нормативних актів підприємства.

Учебная література – учбова література.

Учбова література для вищих навчальних закладів.

Завдання 3

Складіть наказ про призначення на посаду старшого лаборанта Новіченко Оксани Петрівни.

Міністерство освіти та науки України

Криворізький технічний університет

Н А К А З

16.10.2010 № 15

м. Кривий Ріг

По особовому складу

Новіченко Оксану Петрівну – викладача біології, призначити на посаду лаборанта кафедри біології з 16.10.2010 з окладом відповідно штатного розкладу.

Підстава: заява Новіченко О.П. з візами та резолюцією.

Ректор                                                                  В.В. Пилипенко

Завдання 4

Проаналізуйте текст, знайдіть та виправте порушення мовностильових норм.

Протокол – це один з розповсюджених документів колегіальних органів. У ньому фіксірують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколі розкриваються всі виступи по питанням, що розглядаються і постанови, прийнятті в результаті обговорення.

Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного.

По обсягу протоколи бувають: стислі, повні й стенографічні.

Протокол – це один з розповсюджених документів колегіальних органів. В ньому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколах відображаються всі виступи з питань, що розглядаються, і постанови , прийнятті в результаті обговорення.

Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам повістки денної.

За обсягом протоколи бувають: стислі, повні і стенографічні.


Завдання 5

За поданим фрагментом з’ясуйте, який це документ за:

1) найменуванням;

2) спеціалізацією;

3) походженням;

4) місцем виникнення;

5) технікою відтворення.

СЛУХАЛИ: голову правління Марчука Є.І. про надання матеріальної допомоги Козачук А.А.

Голова зборів:                                                            О.І. Симанько

Секретар                                                                     І.В. Лаврова

1) Протокол зборів

2) Протокол зборів профспілкової ради

3) Службовий

4) Внутрішній

5) Письмовий

Завдання 6

Перекладіть українською мовою фрагмент тексту офіційно-ділового стилю.

Документы о назначении пенсий рассматриваются органом, который назначает пенсии, но не позже 10 дней со дня их поступления. Сообщение об отказе в назначении пенсий с указанием причин отказа и порядка обжалования отдел социального обеспечения выдает или присылает предприятию, организации или заявителю не позже 5 дней. Как правило, пенсии назначаются со дня обращения за пенсией.

Документи про призначення пенсій розглядаються органом, що призначає пенсії, не пізніше 10 днів з дня їх надходження. Повідомлення про відмову призначення пенсій, із зазначенням причин відмови та порядку оскарження, відділ соціального забезпечення видає або посилає підприємству, організації або заявникові не пізніше 5 днів. Зазвичай, пенсії призначаються від дня звернення за пенсією.

автобіографія реквізити наказ мовностильовий анотація

Завдання 7

Підберіть наукову статтю за Вашим фахом (обсяг – 1-1,5 друкованих стор.) і складіть до неї анотацію.

Анотація

Відливки складають сорок відсотків заготівок із чорних і кольорових металів для деталей устаткування та металовиробів. В обсязі металургійного обладнання частка деталей із відливків є ще більшою і постійно поновлюється внаслідок їх інтенсивної експлуатації в важких умовах.

Одержання відливків базується на фундаментальних науках і прикладних дисциплінах загально металургійного циклу, а саме: фізики, хімії, фізичної хімії, металознавства, теплотехніки і інших. Знання із цих дисциплін потрібні майбутньому металургу для засвоєння теоретичних і технологічних основ ливарного виробництва.

Технологія ливарного виробництва

Ливарне виробництво металів є найбільш стародавнім з ремесел. На території стародавнього Єгипту металурги були знайомі з виплавкою міді з руди вже близько 5000 років до нашої ери. В якості матеріалу для форм застосовувалася глина і м'які породи каменю. Пройшли тисячоліття, але і сьогодні литі вироби з різних металів затребувані і користуються незмінним попитом та увагою.

Найбільш поширеним методом отримання литва є формовка в піщано-глиняну суміш. При цьому способі лиття спочатку виготовляється модель майбутнього виробу. Матеріалом для моделі може служити гіпс, дерево, пластик чи будь-який інший матеріал, що дозволяє отримати відбиток в ливарній формі. Потім модель встановлюють на підмодельну плиту, накривають опокою і засипають формувальним складом. Склад механічно ущільнюється. Після цього опоку знімають з підмодельної плити, і збирають у ливарну форму. У готову форму заливають рідкий метал. Після його остигання, виливок витягають із форми, очищають від залишків формувальної суміші, видаляють елементи літної системи, яка забезпечила надходження металу в форму. За цією технологією виготовляються балясини, огорожі, козирки та інші художні вироби всіх типорозмірів.

Вироби більш відповідального призначення виготовляються методом формування в холодно-твердіючій суміші . Метод заснований на змішуванні формувального піску з фурановими і фенольними смолами холодного твердіння. Такий процес використовується для отримання виливків з дрібною деталізацією малюнка за рахунок більш твердої поверхні форми. За цією технологією отримуються експериментальні одиничні вироби середньої величини: балясини, облицювальні панелі для камінів, дрібне художнє лиття.

Для отримання складних, об'ємних виробів використовується технологія «Виплавлюючих моделей». Суть цього процесу полягає в виготовленні одноразової моделі з воску. На неї в декілька шарів наноситься кварцовий пісок. В якості сполучення використовується спеціальна вогнетривка суспензія. Після висихання форми віск витоплюється, а сама форма проколюється. В утворену порожнину заливається метал.

Кожне литво ретельно зачищається і обробляється, чавунні вироби грунтуються і фарбуються. Бронза і латунь полірується і при необхідності патинується.


Список використаної літератури

1. Потелло Н.Я. УкраЇнська мова і ділове мовлення - К.: МАУП, 2001

2. Головащук С.І. Правописний словник : Понад 40 000 слів - К.: А.С.К., 1999.

3. Глущик С.В., Дияк О.В.,Шевчук С.В. Сучасні ділові папери - К.: А.С.К., 2001.

4. Горбул О.Д., Галузинська Л.І. Ситнік Т.І., Яременко С.А. Ділова украінська мова - К.: Знання, 2001.

5. Зубков М.Г. Сучасне украінське ділове мовлення - Х.: Торсінг, 2001

6. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради - К.: Либідь, 2001.

7. Ботвина Н.В. Ділова українська мова (Офіційно- діловий та науковий стилі украінської мови) - К.: АртЕк, 2001.


Подобные работы:

Актуально: