Конспект по истории Беларуси

Пытанні па курсу гісторыі Беларусі (1999-2000 н.г.)

Асваенне тэрьггорыі Беларусі першабытным чалавекам. Эпоха каменнага веку.

Балцкае і раннеславянскае засяленне беларускіх зямель. Усходнеславянскія супольнасці ў ІХ-пер.пал.ХП стст.

Беларуская дзяржаўнасць у раннім сярэднявеччы. Палітычны лад Полацкага і Тураўскага ккястваў.

Хрысціянізацыя беларускіх зямель. Асветніцкая дзейнасць Е.Полацкай і К.Тураўскага.

Сацыяльна-эканамічныя адносіны на землях Беларусі ў ІХ-сяр.ХПІ стст.

Фарміраванне дзяржаўнай тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, Рускага, Жамойцкага.

Палітычны лад Вялікага княства Літоўскага ісістэма дзяржаўнага кіравання.

Прававая культура ў княстве.

Феадальнае развіццё сельскай гаспадаркі і беларускага гарода ў ХІУ-ХУІ стст.

Першыя уніі ВКЛ з Польшчаю (Крэўская, Віленска-Радамская, Гарадзельская): прычыны заключэння, сутнасць і вынікі.

Барацьба Вялікага княства Літоўскага з татара-манголамі і крыжакамі. Грунвальдская бітва.

Характар узаемаадносін і знешняя палітыка ВКЛ у дачыненні да Маскоўскай Русі (канец ХУ-сяр.ХУІ стст.).

Фарміраванне беларускай народнасці. Этнічныя прызнакі і традыцыйная культура беларусаў.

Прашнкненне ідэй Адраджэння на Беларусь. Ф.Скарына як вучоны-гуманіст, асветнік, першадрукар.

Вытокі Люблінскай уніі 1569 г. Прыняцце акта аб утварэнні Рэчы Паспалітай.

Рэлігійна-рэфармацыйны рух на Беларусі ў ХУІ ст.

Каталіцкая рэакцыя. Палітычная і культурная дзейнасць ордэна езуітаў.

Берасцейская рэлігійна-царкоўная унія. Сутнасць уніяцтва.

Войны Рэчы Паспалітай з Расіяй у першай чвэрці ХУІІ ст. і іх уплыў на стан развшцця беларускага грамадства.

19.Антыфеадальная вайна на беларускіх землях у сярэдзіне ХУІІст.( 1648-1651 гг)

Беларускае грамадства падчас вайны Расіі з Рэччу Паспалітай у 1655-1667 гт.

Эканоміка і саслоўныя адносіны на Беларусі ў ХУШ ст.

Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай.

Спробы правядзення рэформаў і тры падзелы Рэчы Паспалітай у кан. ХУШ ст

Адміністрацыйна-дзяржаўныя пераўтварэнні на беларускіх землях пасля іх уключэння ў склад Расійскай імперыі.

Эканамічнае развіццё беларускіх зямель у канцы ХУІП-сяр.ХІХ стст.

Палітычны рух у беларускім грамадстве ў першай палове XIX ст. Паўстанне 1830-31 гг. на Беларусі і яго палітычныя вынікі.

Скасаванне прыгону і правядзенне палітычных буржуазных рэформ у 60-я іт. ХЗХ ст. на Беларусі.

Ідэі сацыяльнай -незалежнасці і нацыянальнага вызвалення ў паўстанні 1863 г. пад кіраўніцтвам К.Каліноўскага.

Станаўленне новых форм вытворчасці ў тірамысловасці і сельскай гаспадарцы Беларусі пасля адмену прыгону. Адметнасці каггіталістычнага развіцця.

Рабочы і сялянскі рух. Народніцкія і сацыял-дэмакратычныя арганізацыі на Беларусі ў 60-90-х гг. XIX ст.

Фарміраванне агульнарасійскіх і беларускіх палітычных партый і арганізацый у канцы ХІХ-пач.ХХ ст.

Вызваленчая барацьба і грамадска-палітычны рух на Беларусі ў час рэвалюцыі 1905-1907 гт.

Беларускі нацыянальны рух у перыяд першай расійскай рэвалюцыі. Нашаніўсю этап у гісторыі беларускага нацыянальнага адраджэння.

Сталыпінсюя рэформы на Беларусі.

Лютаўская рэвалюцыя на Беларусі. Утварэнне новых органаў улады.

Ажыўленне дзейнасці надыянальных партый і арганізацый пасля Лютаўскай рэвалюцыі. Іх погляды на палітычныя праблемы і беларускае пытанне.

Праблема самавызначэння беларускага народа пасля ўстанаўлення аднаўладдзя Саветаў. Скліканне і разгон Усебеларускага надыянальнага сходу (15 снежня 1917 г.).

Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і дзейнасць яе Рады. -

Змаганне за самавызначэнне народа на грунце савецкай улады. Дзейнасць Белнацкама і беларускіх секцый РКП(б).

Абвяшчэнне БССР. 1 Усебеларускі з'езд Саветаў. Стварэнне Літоўска-Беларускай Савецкай Рэспублікі.

Беларускае грамадства ў гады саведка-польскай вайны (1919-1920 гг.). Другое абвяшчэнне БССР.

Новая эканамічная палітыка, яе сутнасць і вынікі.

Падпісанне федэратыўнага дагавора аб утварэнні СССР. Уваходжанне Беларусі ў склад Савецкага Саюза.

Індустрыяльнае будаўніцтва ў БССР.

Правядзенне суцэльнай калектывізацыі сельскай гаспадаркі на Беларусі і яе сацыяльна-эканамічныя вынікі.

Сутнасць, этапы і практыка рэалізадыі палітыю беларусізацыі ў 20-30-я гт.

Палітычная сістэма СССР 30-х гадоў. Дэфармацыі ў грамадска-палітьгчным жыцці. Рэггрэсіі у дачыненні да беларускага грамадства.

Палітычна-прававое становішча зямель Заходняй Беларусі у складзе міжваеннай Полыігчы (1921-1939 гт.) і нацыянальна-вызваленчая барацьба працоўных.

Адметнасці эканамічнага і культурнага развіцця заходнебеларускіх тэрыторый у 1921-1939 гг.

Пачатак другой сусветнай вайны. Аб'яднанне Заходняй Беларусі з БССР.

Акупацыя Беларусі нямецкім войскам. Акупацыйны рэжым на Беларусі.

Антыфашысцкая барацьба на Беларусі ў 1941-1944 гг.

Беларускі калабарацыянізм у гады Вялікай Айчыннай вайны.

Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Матэрыяльныя страты, людскія, культурныя Беларусі за гады вайны.

Становішча БССР на міжнароднай арэне пасля заканчэння Вялікай Айчыннай і другой сусветнай вайны. Навуковыя, эканамічныя і культурные сувязі з краінамш свету.

Аднаўленне ў 1946-1950 гг. разбуранай вайной прамысловасці і сельскай гаспадаркі.

Спробы адыходу ад таталітарызму ў грамадска-палітычным жыцці Беларускай ССР у 50-х гг.

Развіццё эканомікі у 1950-70-х гг. Нарастанне з'яў застою ў сацыяльна-•• эканамічным развіцці Беларусі.

Адукацыя, навука, культура беларускага грамадства ў 1950-80-х гг.

Палітыка перабудовы як адказ на крызісныя з'явы грамадскага развіцця другой паловы 1980-х-пачатку 90-х гг. Яе набыткі, страты, пралікі.

Сацыяльна-эканамічны крызіс 1990-х-гг. Накірункі рэфармавання эканомікі.

Станаўленне незалежнай беларускай дзяржавы. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь з дапаўненнямі і змяненнямі.

Подобные работы:

Актуально: