Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

Міністерство освіти та науки України

Національна Металургійна Академія України

Кафедра охорони праці

Реферат

На тему:

Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок

Виконала:

cтудентка групи ФК-03-2

Літвінова Валентина

Перевірив:

Доц. Каракаш О. І.

м. Дніпропетровськ

2004 р.

I. Вимоги до працівників

1. Порядок навчання і перевірки знань працівників має бути відповідним до галузевого положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охоро­ни праці, узгодженого з Держнаглядохоронпраці, а та­кож до вимог до електротехнічної обслуги, які містять­ся в ПТЕ.

2. Первинний (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд працівників провадиться згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій, затверд­женим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №136/345.

3. Працівники, що обслуговують електроустанов­
ки, зобов'язані знати ці Правила відповідно до займа­
ної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відпо­
відну групу з електробезпеки згідно з такими вимогами:

1) для одержання групи І, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Інструктаж з електробезпеки на І групу має провади­ти особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням,— особа зі складу елек­тротехнічних працівників з групою III.

Мінімальний стаж роботи в електроустановках і ви­дання посвідчень працівникам з групою І не вимага­ються;

2) особам молодшим за 18 років не дозволяється
присвоювати групу вище II;

3) для присвоєння чергової групи з електробезпеки
необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроуста­новках з попередньою групою;

4) для одержання груп II-III працівники мають:

а) чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з робо­тою в електроустановках;

б) звати і уміти застосувати на практиці ці та інші
правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка
виконується;

в) знати будову і улаштування електроустановок;

г) уміти практично надавати першу допомогу потер­пілим в разі нещасних випадків, в тому числі застосо­вувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця;

Подобные работы:

Актуально: