Захисне заземлення приміщення

Міністерство освіти і науки України

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління

ім. В. Чорновола

Охорона праці

Методичні вказівки

до виконання розрахункової роботи для студентів спеціальності

6.0804 “Комп’ютерні науки”,

6.0915 “Комп’ютерна інженерія”

6.1601 “Інформаційна безпека”

Укладач: Гапаляк Зіновій Іванович

Редактор: Дишовий Роман Васильович

Комп’ютерне верстання: Попадик Володимир Федорович

Львів 2008


УДК

Охорона праці. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Охорона праці” для студентів спеціальності 6.0804 “Комп’ютерні науки”, 6.0915 “Комп’ютерна інженерія”, 6.1601 “Інформаційна безпека”. Укл.; Гапаляк З.І. – Львів ЛДІНТУ, 2008. – 16с.

Укладач:

З.І. Гапаляк, старший викладач

Відповідальний за випуск Р.В. Дишовий, канд. техн. наук, доцент

Рецензенти :

Шандра З.А. канд., техн., наук, доцент

Костюк І.В. канд., техн., наук, доцент


1. Загальні вимоги

захисне заземлення електрод опір кліматичний

Відповідно до типової програми нормативної дисципліни ²Охорона праці² студенти повинні виконати розрахункову роботу, метою якої є формування у майбутніх фахівців із вищою освітою необхідного у їхній професійній діяльності рівня знань і умінь з безпеки процесів праці – системи заходів щодо електробезпеки.

Завданням розрахункової роботи є розрахунок виносного захисного заземлення кабінету комп’ютерної техніки, який живиться від однофазної мережі напругою 220 В. Заземлення виконують на відведеній, території обмеженій розмірами А´В з типом ґрунту згідно таблиці №3 додатку.

Для виконання розрахункової роботи необхідно вибрати варіант згідно з таблицею 1, вибрати тип заземлювача і спосіб розміщення електродів групового заземлювача, зробити необхідні розрахунки згідно з методикою викладеною у розділі 3. Накреслити тип заземлювача і схему розташування електродів групового заземлювача.

Таблиця 1. – Варіанти завдань до розрахункової роботи

Номер по спискуА, мВ, мТип ґрунту (номер по таблиці №3)Номер по спискуА, мВ, мТип ґрунту (номер по таблиці №3)
12301167188
23202171091
3415318672
4510419993
533052015154
64256213505
76157224406
87108235257
9820124698
1010102254221
116203265402
1210154277123
13885288164
1432062912125
154157304206

2. Теоретичні відомості

Захисне заземлення – це навмисне з’єднання з землею або її еквівалентом металевих неструмопровідних частин електроустановок, які можуть опинитися під напругою. Його застосовують у мережах з ізольованою нейтраллю напругою до 1000 В і при будь-якому режимі нейтралі в мережах понад 1000 В. Захисне заземлення зменшує напругу на корпусі відносно землі до безпечного значення, тим самим зменшує струм, що протікає через тіло людини.

Конструктивно захисне заземлення включає заземлюючий пристрій і провідник, що з’єднує цей пристрій з обладнанням, яке заземлюється – заземлюючий провідник.

Рис. 2.1 – Схема захисного заземлення:

а – виносне; б – контурне;

1 –заземлювач;

2 – заземлене обладнання;

3 – заземлюючий провідник.

Заземлюючі пристрої можуть бути природними і штучними. Як природні заземлюючі пристрої використовують прокладені в землі трубопроводи, оболонки кабелів, арматуру будівельних конструкцій, що мають контакт із землею. Штучні заземлюючі пристрої – це спеціально закладені в землю металоконструкції за допомогою яких здійснюють надійне з’єднання із землею і створюють малий опір розтіканню струму.

Штучні заземлювачі виконують у вигляді електродів. По розташуванню в ґрунті і по формі електродів заземлювачі поділяють на:

1. заглиблені, що складаються із смуг або круглої сталі, укладені глибоко на дно котловану горизонтально по периметру фундаментів;

2. вертикальні, що складаються з електродів, верхній кінець яких заглиблюється на 0,5-0,7м від поверхні землі, якими стальні вертикально закладені в землю стержні діаметром 10-16 мм, і довжиною 2,5-5 м, а також кутова сталь довжиною 2-3 м;

3. горизонтальні (протяжні), що складаються з електродів, які застосовують для зв’язку між собою вертикальних заземлювачів з’єднаних зварюванням. Як заземлювачі використовують круглу сталь діаметром не менше 10 мм або сталеві смуги товщиною не менше 4 мм з перерізом 48 мм. Горизонтальні електроди укладені паралельно на однаковій глибині (рис. 2.2в);

4. горизонтальні електроди укладають розбіжними променями на однаковій глибині (рис. 2.2г)

Рис. 2.2 – Способи розміщення електродів групового заземлювача (вид

в плані)


3. Розрахунок захисного заземлення методом коефіцієнта

використання електродів

1. Визначають допустиме значення опору заземлюючого пристрою Rз.норм за таблицею 2.

2. Визначають питомий опір ґрунту, в якому передбачається розмістити електроди заземлення за даними таблиці 3.

Розрахунковий питомий опір визначають з врахуванням кліматичного коефіцієнта

,                                                                                                   (3.1)

де  – питомий опір ґрунту (за таблицею 3)

розрахунковий кліматичний коефіцієнт питомого опору ґрунту (таблиця 3)

Значення вибираються з таблиці 3.

3. Визначають попередню конфігурацію заземлювачів з врахуванням розміщення їх на відведеній території(згідно з рис. 2.2).

4. Вибирають тип і розміри заземлювачів згідно з таблицею 4.

5. Визначають опір розтіканню струму від одного електрода (R1 – за відповідною формулою таблиці 4).

6. Визначають необхідну кількість паралельно з’єднаних заземлювачів

,                                                                                             (3.2)

де  – коефіцієнт використання заземлювачів, що характеризує ступінь взаємного екранування електродів, які складають груповий заземлювач і залежать від форми електродів, їх числа і взаємного розташування (вибирають орієнтовно з таблиць 4-8.). Отриману кількість заземлювачів округлюють до цілого числа  і знаходять фактичний коефіцієнт використання заземлювачів .

6.1. Опір групи вертикальних електродів, розташованих на одній прямій або по контуру (рис. 2.2а, б) без врахування горизонтального електрода, який зв’язує їх між собою, визначають за формулою:

,                                                                                         (3.3)

опір розтіканню одного електрода, Ом

коефіцієнт використання вертикального електрода,

кількість електродів

6.2. Опір розтіканню струму групового заземлювача, що складається з паралельно укладених смуг (рис. 2.2.в), дорівнює:

,                                                                                      (3.4)

 – опір розтіканню однієї смуги без врахування екранування, Ом

коефіцієнт використання горизонтального електрода

6.3 Опір розтікання променевого заземлювача визначається:

,                                                                                           (3.5)


 – опір розтіканню одного променя;

 – кількість променів.

Для отримання оптимального значення коефіцієнта  промені слід розташовувати під рівними кутами від центра. Збільшення кількості променів понад 4 через суттєве зменшення коефіцієнта використання стає неекономічним. При застосуванні променів зі смугової сталі еквівалентний діаметр приймають таким, що дорівнює , де  – ширина смуги.

7. Для з’єднання вертикальних електродів застосовують горизонтальні електроди – стальну смугу або пруток. Довжина горизонтального електрода при розташуванні заземлювачів по контуру:

                                                                                                 (3.6)

при розташуванні заземлювачів в ряд:

                                                                                           (3.7)

де  – відстань між вертикальними електродами;

 – кількість електродів.

Опір розтіканню горизонтального електрода з врахуванням вертикальних електродів, які він з’єднує:

,                                                                                           (3.8)

де  – опір розтікання горизонтального електрода.

8. Опір групового заземлювача, що складається з  вертикальних стержневих електродів і з’єднувальної смуги (горизонтального електрода);


,                                                        (3.9)

де  – опір розтіканню групового заземлювача, що складається з вертикальних електродів, без врахування впливу з’єднуючого їх горизонтального електроду.

 – опір розтіканню вертикального і горизонтального електродів.

Отриманий опір штучних заземлювачів не повинен перевищувати нормованого .


Література

1. М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. Основи охорони праці. – Львів: Новий Світ – 2000.

2. Правила устройства электроустановок. ПУЕ – 76.

3. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 0.00-1.21–98. – К.: Основа, 1998. – 380 с.

4. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. ДНАОП 0.00-1.32–01. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 118 с.

Подобные работы:

Актуально: