Дослідження розвитку Рівненської державної обласної бібліотеки, як центру регіональної інформації

Вступ

Стрімке впровадження в бібліотечну практику нових інформаційних технологій змінює уяву про бібліотеку. Дефініція бібліотеки і її головні функції відносяться сьогодні до ключових положень не лише бібліотекознавства, але й до інформаційних наук. Безумовно, сутність функцій бібліотеки визначають її зміст і взаємозв’язок інформаційно – бібліографічної діяльності, її ціль, принципи, критерії ефективності, технології, оцінка якості роботи. Історично змінювалися підходи до сутності бібліотек: бібліотека-читальня, бібліотека – книжкове зібрання, бібліотека-багатоелементна структура: п’яти, семи а можливо і більше. Нині розгортаються головні дискусії навколо сутності функції бібліотеки.

У багатьох великих, обласних бібліотеках, в тому числі і в РДОБ, читачі приходять не лише за традиційними документами, а за повнотекстовими електронними копіями документів, за інформацією. Бібліотеку відвідують он-лайнові користувачі, які використовуючи її послуги отримують на ПК необхідну інформацію.

Мета роботи: Дослідження розвитку Рівненської державної обласної бібліотеки, як центру регіональної інформації.

Завдання Вивчити стан акумуляції традиційних та електроннихінформаційних ресурсів; надання інформаційних послуг РДОБ.

Об’єкт дослідження Інформаційне забезпечення запитів користувачів

База дослідження Рівненська державна обласна бібліотека

Методологічна база дослідження Використано метод аналізу та синтезуголовних показників та напрямків роботи бібліотеки. На основі методу Індукції та Дедукції проведено вивчення процесів роботи та послуг, зроблено висновки.

За допомогою логічного методу на основі критичного аналізу сформовано висновки та пропозиції

Наукова та практична значущість дипломної роботи Результати дослідження дипломної роботи будуть цікавими і корисними для студентів, які навчаються на кафедрі бібліотекознавства і бібліографії та на кафедрі документальних комунікацій. Вони можуть бути використані і бібліотечними працівниками, які розпочинають свою діяльність і тими, хто створює електронну бібліотеку.


Рівненська державна обласна бібліотека – головна книгозбірня регіону

Рівненська державна обласна бібліотека – головна книгозбірня області, бібліотечно-бібліографічний, культурно-просвітницький, науково допоміжний соціальний інститут забезпечує:

– акумуляцію документально – інформаційних ресурсів (книг, документів та інших носіїв інформації), які містять і зберігають знання, набуті в процесі розвитку людства сприяє підвищенню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства

– комплектування бібліотечного фонду не залежно від будь – якого однобічного ідеологічного впливу, вияву політичних і релігійних поглядів шляхом не забороненим законодавством.

– обробку документально інформаційних ресурсів, створення спільно з підприємствами, установами організаціями, діяльність яких пов’язана зі збиранням обробкою та накопиченням інформації, єдиних довідково-інформаційних фондів та баз даних.

– надання методичної та практичної допомоги бібліотекам системи Міністерства культури і мистецтв України, бібліотекам інших систем та відомств.

– проведення соціологічних досліджень в галузі бібліотекознавства бібліографознавства і книгознавства, впровадження в практику роботи результатів наукових досліджень.

Основним завданням Бібліотеки є задоволення читацьких та інформаційних потреб населення регіону пов’язаних з багатогранною людською діяльністю.

Бібліотечний фонд РДОБ нараховує близько 586.3 тис. документів. Книг записаних в інвентар – 455.8 тис. документів. (Динаміку розвитку бібліотечного фонду РДОБ див. додаток №2) З часів заснування обласної бібліотеки процес комплектування спрямований на створення унікальної за змістом багаторівневої системи універсального фонду. Питома вага наукової літератури складала 9%, виробничої – 22%, учбової – 26%

За галузями знань найбільшу питому вагу складає: суспільно політична література. -153.7 тис. документів, або 26 відсотків від загального фонду; 115.4 тис. прим. документів вміст художньої літератури, або 19.7 відсотків; 107.2 тис. прим. природнича література – 18.3 відсотки; 67.6 тис.-документи з питань мистецтва -11.5 відсотків. Найнижчий вміст сільськогосподарської літератури-20.2 тис. прим. книг, або – 4.9 відсотки; іноземними мовами – 24.3 тис. (4.1 відсотків.), краєзнавчої літератури-7.3 тис, (1.25 відсотки.)

Гордістю бібліотеки є 2.5 тис фонду рідкісних і цінних видань 19-початку 20 століття. Книги надійшли до бібліотеки на початку 1945 року з польського кураторіуму (бібліотеки вчителя). Деякі твори подаровані жителями м. Рівне. Цінними є видання «Илюстрированное собрание сочинений Чарльза Дарвина в перекладі і редакції проф. К.М. Тімірязева, «Портретная галлерея русских деятелей» Узд. А. Мюнстерс в 2-х т.,-1865 р., книги із серії «Библиотека великих писателей» під редакцією С.А. Венгерова, тощо. У фонді 300 документів краєзнавчого змісту. Серед них: Рочнік Волинські (Rocznik Wolynski) – Ровно в 4-х т. 1930–1935 рр. (передано з Державної бібліотеки Білорусії); Эгиз С.А Хмелеводство в России. Вып.1. Культура Хмеля на Волыни. СПБ. Типографія «Герольдь» – 1907. (Херсонська обласна бібліотека); Труди 1-го Волынского сьезда представителей учреждений мелкого кредита в г. Ровно 8–10 декабря 1910 г. – СПБ. – 1911. (Миколаївська обласна бібліотека); Журнали Ровенського уъездного земского собрания 1915 г. с приложениями. – Сумы. Типография П.К. Пашкова.-1916 г.; Доклади и журнали 2-го чрезвычайнаго Дубенского уъездного земского Собрания. 5 мая 1912 г. – Дубно. Типография Л.В. Богомольного. У фонді зберігається колекція (834 книги) канадця українського походження, волинянина Сидора Кравця, а також бібліографічні довідники Максима Бойка, який протягом 30 років працював в Індіанському Університеті

Рівненська державна обласна бібліотека щорічно обслуговує 40–42 тис користувачів, які відвідують бібліотеку 159.8 тис. раз. За єдиним читацьким квитком зареєстровано 11.0 тис користувачів.

За категоріями читачі розподіляються так.

науковці та фахівці різного роду занять становлять – 11.57 тис. -27.8%

студенти та учнівська молодь                            – 24.42 тис. – 58.8%

робітники                                                            – 0.78 тис. – 1.9%

службовці                                                            – 3.77 тис. – 4.2%

інші читачі                                                           – 7.60 тис. – 7,3%

З наведених даних видно, що серед читачів більшість -58.8% студенти та учнівська молодь м. Рівне. Фахівці та науковці становлять трохи більше четвертини. Найменше відвідують бібліотеку службовці.

Читачам бібліотеки видається понад 834. тис. документів. Обертаність книжкового фонду становить 1,42. За результатами соціологічних досліджень домінуючими є запити на літературу суспільно політичної тематики-41%. На другому місці у тематиці читацьких запитів-технічна література-30.3% в основному видання останніх 6 років. 14% запитів припадає на філологічну літературу, 6.9% запитів на літературу з питань мистецтва і лише 3.8% становлять запити на сільськогосподарську літературу.

Рівненська державна обласна бібліотека – головна книгозбірня, одне з найбільших книгосховищ області, інформаційний, культурно-освітній та науково-методичний центр регіону.

Історія і розвиток

Відповідно до Постанови бюро Ровенського обкому КП(б) У 3 лютого 1940 року було відкрито обласну бібліотеку для дорослих у м. Рівне. Книжковий фонд бібліотеки нараховував 30 тис. Це конфісковані книжки приватних бібліотеки князів Любомирських, міського музею польської гімназії, польської бібліотеки вчителя повітового відділу молодіжної освітянської бібліотеки, поліцейської бібліотеки.

Більшість видань знищені під час війни. 2,5 тис. уцілілих документів зберігається i тепер у бібліотеці. Серед них література XY11I-XIX ст., рідкісні твори друку з галузей знання, зокрема з природознавства, медицини, історії, літературознавства, мистецтва, а також література – іноземними мовами, прижиттєві видання В. Скотта, О. де Бальзака, В. Теккерея, В. Гюго.

У книгозбірні функціонувало 3 відділи: обробки літератури, абонемент i читальня, працювало 6 бібліотекарів.

1 січня 1946 року в книжковому фонді налічувалося 51.9 тис. примірників книг. Протягом року обслуговувалось 1962 читачі, яким видавалось 28.4 тис. документів. В 1947 році у фонді налічувалось 87.6.тис. друкованих одиниць, для читачів зроблено алфавітний та систематичний каталоги, налагоджено роботу міжбібліотечного абонементу.

Сфера діяльності обласної бібліотеки поступово розширювалась. В 1957 році у фонді налічувалось 241.8 тис. прим. документів, 6.0 тис. читачів, яким видано 184.9 тис. книг. Штат складав 15 чоловік. Працівниками прочитано 112 бібліографічних оглядів, проведено 7 читацьких конференцій, 10 літературних вечорів, оформлено 65 книжкових виставок.

В 1960 році. 26 бібліотекарів обслуговували 10 тис. читачів. Фонд нараховував 219. 8 тис книг. Покращилось обслуговування читачів, розпочалось створення довідково-бібліографічного фонду та довідкового апарату.

У 1967 р. розпочинається робота по формуванню фонду краєзнавчої літератури та бібліографії.

На початку 70-х років вводиться посада заступника директора з наукової роботи розпочинається становлення бібліотеки як наукового та методичного центру області в галузі бібліотекознавства. Розроблялись регламентуючі документи, в діяльність бібліотеки впроваджувалась наукова організація праці.

У 1971 році створюється бібліографічний відділ. Готуються перші поточні бібліографічні посібників з різних галузей знання. Складається система довідково-бібліографічного обслуговування.

У 1972 році створено відділ книгозбереження. У цьому ж році в окремому приміщенні розпочато формування фонду та організацію обслуговування читачів відділу літератури з мистецтва, паралельно створювався фонд нот, платівок та довідковий апарат до нього. 3 1975 року в обласній універсальній науковій бібліотеці (ОУНБ) працює сектор інформації з питань культури i мистецтва, де збирається інформація про діяльність всіх закладів культури області.

У 1981 році було побудовано нове приміщення бібліотеки: чотириповерхова будова площею 5 тис. кв. м., придбано нове обладнання. Просторе приміщення сприяло поліпшенню організації обслуговування читачів: створено сектор статистики та контролю, відділ іноземної літератури, відділ краєзнавчої літератури i бібліографії редакційно-видавничий відділ.

У 80-х роках до бібліотеки надходить 18 – 25 тис. назв книг щорічно.

3 січня 1990 року Рівненська ОУНБ перейшла на період експерименту на нові умови господарювання, що дало позитивний результат; підвищилась відповідальність працівників за роботу, поліпшилась якість праці, зросла заробітна плата працівників, створено фонд матеріального заохочення, припинилась плинність кадрів. Діяльність бібліотеки розгорталась в таких головних напрямках:

Комплектування фондів, при цьому використовувались вci можливі джерела поповнення ресурсів. Популяризація книг, розкриття білих плям в історії культури та науки. 3 цією метою до бібліотечної роботи залучається громадкість. Створюються творчі об'єднання читачів «Співрозмовник» (при читальних залах), клуб «У світі прекрасного» (Відділ літератури з мистецтв), клуб «Краєзнавець» (відділ краєзнавчої літератури та бібліографії).

У 1990 році в РОУНБ розпочато процес автоматизації бібліотечних процесів. Створено автоматизований облік читачів і статистики; комплектування і обробки літератури; розпочато формування електронного каталогу, автоматизовано редакційно-видавничу діяльність. У 1997 році одне автоматизоване робоче місце (АРМ) підключено до мережі Інтернет через комутований канал зв’язку. З 1993 року розпочато формування; електронної картотеки статей; фактографічної бази даних «Інформаційний портрет Рівненщини,» обсяг 16 Мб.

Розпочато формування текстових БД рішень виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, електронних версій місцевих газет, окремих краєзнавчих видань. Користувачам бібліотеки надавалась для використання БД «Законодавство», яку придбано у «Бібліотеці офіційних документів» Верховної Ради.

У 1999 році технічне оснащення бібліотеки було таким: один сервер, 3 комп’ютери для створення електронного каталогу книг, комплектування і обробки літератури 2 комп’ютери для АРМ сектору статистики і контролю, 2 комп’ютери для формування електронної картотеки статей з періодичних видань і збірників а також для створення електронної краєзнавчої картотеки. У 1999 році розпочато автоматизацію редакційно-видавничого відділу, для цього придбано 2 комп’ютери.

У 2000 році працівники бібліотеки працюють над формуванням баз даних. У електронний каталог було влито 2.5 тис. записів і його обсяг на кінець року становив 34.5 тис.; в електронну картотеку статей влито 13. 5 тис. записів, обсяг – 102.5 тис.

До послуг користувачів створено безкоштовне Інтернет – місце читача. Надається необмежений доступ для задоволення запитів різноманітних категорій читачів бібліотеки: викладачі вузів, наукових працівників, студентів, службовців. На розвиток бібліотеки залучаються додаткові кошти спонсорів. За підтримки державного управління екології та природних ресурсів області та природоохоронного фонду реалізується проект «Екологічний резонанс». За кошти гранту придбано 2 комп’ютери, обладнано 2 АРМ, підключених до мережі Інтернет для створення БД знань з екологічних та природоохоронних питань. За кошти бюджету було придбано ще 2 комп’ютери, один з них використовувався як інтернет-сервер.

У 2000 році бібліотека отримала від МФ «Відродження» грант на реалізацію проекту «Регіональний сервер: Інформаційний портрет Рівненщини». Базу даних створює окремий структурний підрозділ (аналітичний відділ) у складі 8 працівників. Збір інформації для поповненя БД проводився за сприянням Рівненської державної обласної адміністрації на основі листа, адресованого головам райдержадміністрацій, начальникам управлінь, комітетів та відділів, керівникам підприємств та організацій області. На регіональному сервері зібрано та опубліковано 130 документів. ЦЕ інформація про географічне положення Рівненщини, населення, природні ресурси, шляхи сполучення, міжнародні зв’язки, інвестиції, історію краю і кожного райцентру, відомих історичних та громадських діячів, осіб, відзначених урядовими нагородами, письменників, митців, спортсменів, громадські та релігійні організації; установи соціально-економічної сфери представлені текстово-фактографічними даними.У 2001 році інформацію виставлено в мережу Інтернет за адресою: http://libr.rv.ua/. Інформаційний портрет Рівненщини представляв область в мережі Інтернет, репрезентував край у пошукових системах глобальних комп’ютерних мереж.

У 2002 році книгозбірня придбала електронну базу даних законодавчих документів «Ліга: Закон.»

У 2002 рр. в редакційно-видавничому відділі організовано 3 АРМ, обладнані двома принтерами, в т.ч. кольоровим, сканером, необхідним програмним забезпеченням, що дозволило готувати до друку бібліографічні покажчики, рекламну продукцію, тиражувати інформаційні матеріали. Для відділу комплектування і обробки документів було придбано 2 комп’ютери та принтер.

У 2003 році придбано нове програмне забезпечення – автоматизована бібліотечно-інформаційна система (АБІС ІРБІС), на основі якої розпочато формування електронної картотеки статей (ЕКС).Розширено локальну мережу до якої підключено 3 комп’ютери.

За 62 роки діяльності РДОБ пройшла шлях становлення і розвитку. Активного розвитку вона набуває в 90 роках – період незалежності: перехід на нові форми господарювання, початок впровадження нових комп’ютерних технологій, створення електронних баз даних. На початку 21 століття це одна з найпотужніших і найсучасніших автоматизованих бібліотек регіону.

Структура бібліотеки

За період діяльності та розвитку РДОБ її структура дещо змінювалася. Створювалися нові сектори, розширювалися їх функції. Та незмінними залишалися головні пріоритети РДОБ: комплектування і організація створення ресурсів та забезпечення їх використання користувачами.

· Відділ комплектування і обробки літератури, організації каталогів виконує функції поточного комплектування документів; технічної обробки документів; організації електронного каталогу; систематизації та організації алфавітного каталогу та систематичної картотеки. Відділ оснащений 4 комп’ютерами, працює 6 чол.

· Відділ використання та зберігання документального фонду здійснює зберігання основного фонду книгозбірні; рідкісних та цінних книг; проводить гігієну та реставрацію документів. За своїм статусом РДОБ є головним регіональним книгосховищем вітчизняних творів друку, депозитарієм краєзнавчої літератури. У відділі зберігається 306.2 тис документів. Штат – 4 чол.

· Відділ «Регіональний інформаційний центр» (РІЦ)

· Відділ обслуговування користувачів у читальній залі включає: загальну читальну залу користування документами гуманітарної та природничо-наукової тематики; зону обслуговування наукових працівників; залу виставок нових надходжень та ретроспективних виставок; сектор масової роботи. Підсобний фонд відділу найбільший 104 тис. документів. У відділі працює 10 чол.

· Відділ обслуговування користувачів документами сільськогосподарської тематики. Фонд відділу -11.5 тис. примірників документів. Штат-2 чол.

· Відділ обслуговування користувачів технічними документами. Підсобний фонд-25 тис. документів

Фонд відділу комплектується документами з питань економіки, промислового виробництва, підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу, менеджменту та маркетингу тощо. Штат-4 чол.

· Відділ обслуговування документами з мистецтва:

– сектор нотних видань і кіно – фоно – фото документів;

– сектор інформації з питань культури і мистецтва.

До послуг користувачів 27 тис. документів з питань мистецтва, 5 тис. грамплатівок, 16 назв часописів. Штат 3 чол.

· Відділ обслуговування документами іноземними мовами:

– сектор обробки, систематизації, каталогізації документів іноземними мовами;

– сектор реалізації Програми «Вікно в Америку.» Інформаційний ресурсний центр Література з питань економіки, політики, історії, освіти і культури країн світу та США. Інформація на ком пакт – дисках, відео колекції документальних та класичних художніх фільмів. Створено 3 АРМ. Комп’ютери підключені до мережі Інтернет. Штат -3 чол.

· Відділ абонементу-структурний підрозділ бібліотеки, в якому видача літератури користувачам здійснюється для читання поза межами бібліотеки. Фонд відділу - 66. тис. Штат-4 чол.

· Відділ маркетингу та наукової роботи:

– сектор впровадження автоматизованих технологій в бібліотеки області;

– сектор науково-дослідної роботи, моніторингу бібліотечного середовища;

– сектор реклами;

– сектор бібліотечної статистики і реєстрації користувачів.

Відділ маркетингу та наукової роботи здійснює організаційно-методичну та науково дослідницьку роботу, проводить наукові дослідження надає практичну та методичну допомогу бібліотекам області, проводить підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, налагоджує зв’язки РДОБ з громад кістю, забезпечує рекламу бібліотеки в ЗМІ. Штат-4 чол.

· Редакційно-видавничий відділ здійснює набір тексту, редагування та випуск бібліографічних посібників, методичних матеріалів, матеріалів з досвіду роботи бібліотек. Відділ комютеризований: 3 – АРМ, сканер, принтер. Штат-3 чол.

Рівненська державна обласна бібліотека має розгалужену структуру. В бібліотеці створено 10 відділів, кожний з яких має один або більше секторів, що забезпечує оперативне обслуговування користувачів з використанням ресурсів книгозбірні та мережі Інтернет.

РДОБ – центр регіональної інформації

У 2003 році була створена нова організаційна структура відділ «Регіональний інформаційний центр,» в якому виділено сектори:

· сектор акумуляції та створення інформаційних ресурсів;

корпоративної аналітико – синтетичної обробки документів

· сектор реалізації програми «Регіональний інформаційний портал» та Web-сайту бібліотеки;

· сектор краєзнавчої літератури та бібліографії;

· інформаційних послуг та консультування;

· сектор технологічного забезпечення.

В кожному з цих секторів працюють спеціалісти-бібліографи вищої кваліфікації. Очолюють сектори головні бібліотекарі, провідні фахівці. На 1 січня 2007 року в Регіональному інформаційному центрі працювало 20 спеціалістів. Відповідно до Положення про відділ (див. додаток №4) основними функціями центру є:

Аналітико-синтетична переробка первинної інформації відповідно до інформаційних потреб та запитів читачів;

Створення розгалуженого довідково-бібліографічного апарату, електронного каталогу бібліотеки на основі автоматизованої бібліотечної інформаційної системи ІРБІС; системи пошуку інформації.

На основі корпоративної взаємодії обробка періодичних видань бібліотек регіону. Об’єднання інформаційних ресурсів бібліотек, створення, єдиної регіональної інформаційної системи.

Централізоване каталогізування документів (книг державного замовлення), створення типового каталогу.

Формування зведеного каталогу періодичних видань, які передплачують всі бібліотеки регіону. Надання необмеженого доступу до регіональних інформаційних ресурсів через мережу Інтернет.

Підвищення ефективності обслуговування користувачів шляхом доставки копій документів на персональні комп’ютери (ПК)

Розвиток дистанційного довідково-бібліографічного обслуговування користувачів шляхом організації віртуальної інформаційної служби.

Забезпечення підтримки та наповнення регіонального порталу, зокрема нормативно-законодавчими документами місцевих органів влади.

Представлення власних електронних ресурсів на веб-сайті бібліотеки та надання доступу до електронних ресурсів мережі Інтернет.

Створення та збереження краєзнавчих інформаційно-документальних ресурсів Формування зведеного систематичного краєзнавчого каталогу (ЗвСКК) області. Координація роботи з бібліотеками області по підготовці та створенню бібліографічних посібників.

Акумуляція та створення інформаційних електронних ресурсів

«Електронні ресурси – це сукупність електронних документів, створених умисне або як результат випадкових дій чи подій». (12)

Класифікація електронних ресурсів: Типологія електронних ресурсів визначається іманентними властивостями: дискретність, машиночитаність, однорідність масивів даних, залежність від програмно – апаратного використання, здатність до вміщення різнорідної інформації, можливість дистанційного управління електронними ресурсами; здатність до створення абсолютно ідентичних копій оригінального цифрового документу (обробка, копіювання, пересилання)

Класифікація електронних ресурсів за їх відношенням до друкованих ресурсів:

Електронні ресурси, які не мають друкованих аналогів, (електронна пошта, домашні сторінки та інші матеріали, веб-сайти, бази даних, мультимедійні матеріали і т.д.

Електронні ресурси, які створюються для збереження наявних друкованих ресурсів, наприклад для довгострокового збереження (електронні книги, цифрові версії друкованих документів) і т.д.

Електронні ресурси, які створюються на короткий період і будуть знищені після короткотермінового використання (копії матеріалів для передачі по МБА, для доставки документів на ПК, електронні довідки, квитанції).

Незамінні (поки що) види друкованих документів (грамоти, нагороди, паспорти, права водіїв) кредитні карти білети з магнітним записом

Основні типи електронних ресурсів (відмінність від традиційних документів):

Повнотекстові документи, електронні журнали з можливостями пошуку, гіперпосиланнями;

Таблиці з розширеними функціями обробки даних і демонстрації результатів;

Бібліографічні, реферативні, адресно-довідкові, фактографічні, повнотекстові та інші бази даних з можливостями пошуку, бібліотечні електронні каталоги різних типів і бібліографічні посібники;

Аудіо записи і музика, відео, комп’ютерна анімація;

Цифрові карти, картографічна інформація,

Комп’ютерні програми, в тому числі програми і команди безпосереднього виконання;

Мультимедійні матеріали (поєднання різних видів ресурсів, наприклад – текст і звук; зображення, текст, звук; текст і анімація).

Одним з пріоритетних напрямків діяльності РДОБ є створення електронних ресурсів.

Сектор акумуляції та створення інформаційних ресурсів РДОБ спільно з іншими відділами книгозбірні формує єдиний довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, електроннікаталоги. Використовується автоматизована бібліотечно-інформаційна система АБІС ІРБІС, яка розроблена спеціалістами ДПНТБ Росії і Міжнародною асоціацією користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій. (ЕБНІТ).» Система автоматизації бібліотек ІРБІС представляє собою типове інтегроване рішення в галузі автоматизації бібліотечних технологій і призначена для використання в бібліотеках будь-якого типу і профілю. Система повністю відповідає міжнародним вимогам, які пред’являються до подібних систем, і підтримує всі вітчизняні бібліографічні стандарти і формати. Система дозволяє описувати всі види видань.» (22). РДОБ працює на повній версії програми яка складається з п’яти модулів – «Комплектатор», «Каталогізатор», «Читач», «Книговидача», «Адміністратор» під управлінням операційної системи МS WINDOWS 2000 і вище. Перевага системи «ІРБІС» в тому, що вона підтримує довільну кількість баз даних, максимальний обсяг однієї БД до 16 млн. БЗ, число баз не обмежене. Передбачена також передача інформації на зовнішніх носіях. Ця система орієнтована на роботу в локальній мережі і являє собою сукупність, взаємопов’язаних автоматизованих робочих місць. В своїй роботі бібліографи використовують АРМ «Каталогізатор». Система передбачає оригінальну технологію опису періодичних видань, що забезпечує, з однієї сторони, наявність зведеного опису видання в цілому, що включає відомості про надходження всіх його номерів. З іншого боку – наявність опису окремого видання (див. мал. 1).

Мал. 1

Формується ЕБД систематичної картотеки статей за участю провідних спеціалістів галузевих відділів. Щорічно постатейно розписується 250–260 назв періодичних видань, з них відділом обслуговування користувачів технічними документами – 40 назв, відділом обслуговування користувачів документами сільськогосподарської тематики – 13, відділом мистецтв – 17, сектором акумуляції та створення інформаційних ресурсів – 180 назв.

Перехід на ІРБІС дає можливість підвищити оперативність та якість обробки первинної інформації, збільшити кількість статей які підлягають розпису (за винятком таких, які носять тимчасовий характер, або реклами). Якщо на початку запровадження програми ІРБІС щорічно розписувалося понад 13.0 тис. статей, то з набуттям навиків роботи та кваліфікації бібліотечних працівників спостерігається динаміка їх зростання (Див додаток №5). На кінець 2006 року в ній нараховувалось 232.0 тис. БЗ. Моніторинг звернень читачів за довідково – бібліографічною інформацією засвідчив, що більшість користувачів звертається до ЕКС. Вона забезпечує більш швидкий пошук інформації за елементами БЗ, ключовими словами та предметними рубриками.

Одним із специфічних об’єктів каталогізації є опис електронних ресурсів, яких у РДОБ близько 150. Це в основному додатки до журналів, які надходять у відділ технічної літератури на СD-ROM. У базовому форматі UNIMARC системи АБІС ІРБІС для опису електронних ресурсів введено ряд полів, які призначені для опису їх специфічних характеристик. Зокрема всі поля заповнюються за даними із супровідної етикетки електронного ресурсу у відповідності до вимог стандарту «Библиографическая запись. Библиографичесмкое описание электронных ресурсов» 7.82–2001. Обов’язковим є загальне визначення матеріалу (у квадратних дужках наводиться визначення (електронний ресурс)), основні характеристики в області виду, розміру та обсягу ресурсу, дані про фізичний носій, системні вимоги, які включають дані про технічні пристрої, мова програмування, операційні системи та інші специфічні характеристики.

Зведений систематичний краєзнавчий кататог (ЗвСКК) – основна ланка краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату. Він містить вичерпну інформацію про краєзнавчі документи, які є у фондах бібліотек регіону що формують каталог. У БЗ робиться відмітка (сигл бібліотеки) про місце знаходження документа. У формуванні ЗвСКК беруть участь: Рівненська державна обласна бібліотека, центральні районні, міські бібліотеки, обласний краєзнавчий музей. 1.01.2007 року ЗвСКК містив 13.5 тис. БЗ документів, які мають довідкові анотації, що розкривають зміст документа. Подаються також предметні, географічні рубрики, персоналії, хронологічні підрубрики тощо.

В 2004 році в РДОБ створено нову модель корпоративної каталогізації. В об’єднанні працює 22 бібліотеки різного рівня та різних систем і відомств регіону. Головні завдання, корпоративного об’єднання:

· створення єдиного регіонального інформаційного простору

· впровадження системи організаційної, технічної і технологічної взаємодії бібліотек-учасниць; створення інформаційної мережі бібліотек регіону;

· формування кожною бібліотекою – учасницею локальних електронних каталогів на базі АБІС «ІРБІС»;

· корпоративна обробка періодичних видань, що забезпечить уникнути дублювання процесів роботи, зменшить затрати кадрових ресурсів та технічних засобів;

· створення зведених ЕК і забезпечення доступу до них через мережу Інтернет

Між членами корпорації перерозподілено 159 назв періодичних видань, в локальні каталоги імпортовано БЗ 476 назв періодичних видань.

Назвабібліотеки

Обробкаперіодичнихвидань, к-тьназв

Імпорт в локальнікаталоги БЗ, к-ть назв

РДОБ4061
Бібліотека Остроз. Академії1527
Бібліотека аграрного коледжу436
Володимирецька ЦРБ813
Березнівська ЦРБ1014
Здолбунівська ЦРБ913
Радивилівська ЦРБ920
Рокитнівська ЦРБ85
Костопільська ЦРБ1544
Сарненська ЦРБ1021
Гощанська ЦРБ347
Острозька ЦРБ528
Дубровицька230
Рівненська ЦРБ641
ЦМБ м. КузнецовськаДревнерусские памятники архитектуры X-XIII веков


Европейская культура XX века


Искусство как специфическая форма общественного сознания и человеческой деятельности


История развития карнавала и маскарада


Испанская живопись XVIII века


Актуально: