Неперекладне в перекладі англійських неологізмів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Криворізький інститут

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ,

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І УПРАВЛІННЯ

Гуманітарний факультет

Кафедра філології


Дипломна робота спеціаліста

на тему:

Неперекладне в перекладі англійських неологізмів

Виконавець:

студентка V курсу

групи ФП-05

Кононенко Л.

Кривий Ріг

2010


Вступ

Зміни, що відбуваються в житті, науці, техніці відображаються в словарній базі будь-якої мови, у тому числі і англійського. З'являються нові поняття, предмети, явища, що вимагають найменувань, що не існували дотепер. Іноді нові слова називають предмети або явища, що існували і раніше, але з появою нових визначень, старі назви поступово виходять з вживання. Процес творення нових слів є нескінченним.

Поповнення лексики англійської мови відбувається у різних моделях власної системи творення нових слів, шляхом запозичення готових одиниць з інших мов, а також за рахунок розширення об'єму значень вже існуючих слів.

Словотворча система розвивається і змінюється. Зміни відбуваються із словотворчими афіксами - одні афікси відмирають, інші з'являються, змінюється продуктивність і активність словотворчих моделей, вживаність лексичних одиниць, створених за певними моделями, виникають нові значення вже наявних слів.

Процес словотворення відбувається постійно, відбиваючи зміни в навколишньому світі, відповідаючи потребам носіїв мови. Тому велике значення має вивчення продуктивних способів утворення лексичних одиниць, їх типів і моделей, завдяки яким вони створюються, ступеня їх продуктивності, активності і вживаності.

Актуальність проблеми освіти і вживання неологізмів зберігатиметься, поки існує прогрес, оскільки необхідність в назві нових явищ не зникне і, отже, нові назви необхідно вивчати.

Тема роботи: утворення та вживання неологізмів в сучасній англійській мові.

Метою дослідження є виявлення найбільш продуктивних і активних способів утворення нових лексичних одиниць на основі неологізмів, утворених в останні десятиліття, а також визначення основних сфер вживання неологізмів.

Об'єктом дослідження в даній роботі є неологізм - нове слово або фраза, що позначає нові явища або предмети, нове значення, яке було придбане вже існуючою назвою, або було запозичене з іншої мови.

Предметом дослідження є "Словник неологізмів Барнхарта" (2-е видання), а також "Словник нових слів англійської мови" Дж. Ейто, а також 60 нових лексичних одиниць, відібраних з періодичних видань (Time, Newsweek, People, U.S.News, Pop Star).

Завдання роботи:

1) описати основні способи словотворення;

2) виділити найбільш продуктивні і непродуктивні способи твореннялексичних одиниць (на основі "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто);

3) встановити основні сфери вживання нових слів;

Методи дослідження: в ході роботи були використані наступні методи наукового дослідження:

1. метод суцільної вибірки.

2. метод лінгвістичного опису (інвентаризація одиниць мови).

3. структурний метод.

Методологічною основою роботи стали наукові, теоретичні та практичні дослідження таких перекладознавців, як Барнхарт, Бортнічук, Карабан, Тимошенко, Харвей, а також інших вітчизняних та іноземних перекладознавців.

Наукова цінність роботи полягає в тому, що були досліджені неологізми, що становлять "Словник нових слів англійської мови" Дж. Ейто, а саме способи утворення лексичних одиниць, а також були визначені сфери вживання неологізмів. Також були виокремленні й досліджені нові лексичні одиниці з періодичних видань (60 одиниць).

Теоретична цінність дослідження полягає в тому, що способи утворення лексичних одиниць і сфери вживання неологізмів були виокремленні і описані.

Практична цінність роботи полягає в тому, що загальні висновки роботи можуть бути використані в теоретичних курсах і спецкурсах по лексикології, у викладанні мовних дисциплін у вузі.

Апробація дипломної роботи. За темою дипломної роботи було виголошено доповідь на щорічних лінгвістичних читаннях в Криворізькому інституті Кременчуцького університету економіки, нових технологій та управління. Дипломну роботу “Неперекладне в перекладі англійських неологізмів " рекомендовано до захисту на засіданні кафедри філології.

Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

У першому розділі описуються способи утворення лексичних одиниць і визначаються основні сфери вживання неологізмів.

У другому розділі висвітлені результати дослідження неологізмів, взятих з "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто і з періодичних видань: Time, Newsweek, U.S.News, Pop Star.

Подобные работы:

Актуально: