Соціологія як наука про суспільство

Соціологія як наука про суспільство

План

1 Соціологія як система наукового знання

2 Функції соціології

3 Структура соціології

4 Місце соціології в системі наук про суспільство

5 Характерні особливості сучасного суспільства

6 Соціальний інститут і його динаміка

7 Громадянське суспільство

З терміном “соціологія” кожний з нас зустрічався неодноразово. В сучасному житті вона, як мовиться, у всіх “на слуху”. Телебачення, радіо, газети повідомляють про результати соціологічних опитувань населення з найрізноманітніших проблемах. Соціологічні служби парламенту, Президента, різних дослідницьких центрів вивчають громадську думку з найважливіших соціально-політичних і економічних питань: рейтинг найбільш впливових осіб в державі, проблеми цінової політики, задоволеність рівнем життя і т.д. На підприємствах, в регіонах проводяться свої специфічні соціологічні дослідження, в яких визначається стан соціальної напруженості в колективах, задоволеність населення транспортним обслуговуванням, роботою різних організацій, сфери послуг. В інститутах студенти здійснюють оцінку роботи викладачів, заповнюючи анкету “Викладач очима студента”. Все це зовнішній, лежачий на поверхні рівень соціологічних досліджень, який створює образ соціології як прикладної емпіричної науки, що служить задоволенню якихось поточних, сьогохвилинних потреб суспільства. Але чи можна сказати, що цим вичерпується предмет і задачі соціології? Що є соціологія як наука? З цим якраз нам і необхідно розібратися.

Тому ціллю вивчення соціології є не тільки придбання системних знань про суспільство, закономірностях і тенденціях його розвитку, соціальну структуру, причини соціальних криз, а і заохочення до пошуку нових соціально ціннісних істин, адекватного оцінювання якості суспільства, шляхів його поліпшення, виховання наукового світогляду і національної самосвідомості. Кожний член суспільства, а тим більш фахівець з вищою освітою, повинен бути певною мірою соціологічно освіченим, повинен розуміти значення ролі соціологічних знань в житті суспільства і в своїй роботі, уміти дати соціологічну оцінку діяльності керівництва країни, своїх професійних дій.

Соціологія, як фундаментальна наука, покликана формувати світоглядну і ідеологічну культуру. Вона також і практична наука, яка ставити задачу забезпечити інформацію населенню, органів державної влади і управління про суспільне життя, за допомогою засобів масової інформації формувати громадську думку. Західні вчені часто рівнем розвитку соціологічної освіченості виміряють рівень розвитку демократії в країні.

1. Соціологія як система наукового знання.

Суспільство — настільки складний об'єкт, що одній науці вивчити його не під силу. Соціологія, якщо можна так виразитися, мислить великими блоками. Вона здатна описати поведінку великих мас людей, тому тяжіє до статистики. Але для неї закритий внутрішній світ людини. Його досліджує психологія., Нова дисципліна соціальна психологія, яка народилася на стику соціології і психології, описує людину в безпосередньому оточенні. Вона зачіпає взаємодію людей в малій групі. І, звичайно ж, соціальний психолог не здатний передбачити зміну правлячих режимів або результат політичної боротьби.

На допомогу йому приходить політична наука (так її іменують за рубежем, в нас же називають політологією; надалі будуть однаково використовуватися обидва терміни). Вона добилася багато чого, але, у свою чергу, політологія не в силах передбачати зміну ринкової кон'юнктури, коливання попиту і пропозиції на ринку динаміку цін або запропонувати рекомендації по вдосконаленню федеральних і місцевих податків. Ці питання в компетенції економіки.

Соціологія, психологія, соціальна психологія, економіка, політологія, а також антропологія і етнографія (наука про народи) відносяться до соціальних наук. В них багато загального, вони тісно зв'язані між собою і складають свого роду науковий союз. Примикає до нього група інших, родинних йому, дисциплін: філософія, історія, мистецтвознавство, літературознавство. Їх відносять до гуманітарного знання. Соціальні науки оперують кількісними (математико-статистичними) методами, а гуманітарні — якісними (описово-оцінними). Гуманітарні дисципліни не можна відносити до поведінкових наук, що вивчають взаємодію людей в групах, інститутах, на ринку або в політичних ситуаціях, а соціальні можна. Тому їх називають ще біхевіоріальними науками (знайдіть в словнику англійської мови значення даного терміну).

Окрім соціальних і гуманітарних дисциплін існують ще природні і технічні. Наприклад, фізика, хімія і біологія відносяться до розряду природних фундаментальних наук, вони розкривають структуру матеріального світу. Радіоелектроніка, біотехніка і хімія полімерів є технічними дисциплінами, або прикладним знанням. Вони спираються на фундаментальне знання і служать практичним цілям.

О.Конт побудував в XIX столітті піраміду наукового знання, розташував на її вершині соціологію: математика — астрономія — фізика — хімія — біологія — соціологія. Не тільки Конт, але і багато інших мислителів вважали соціологію царицею соціальних наук: вона підноситься над всіма ними і, спираючись на знання, здобуті іншими науками, охоплює суспільство у всіх його виявах. Вона як би підсумовує розвиток соціального знання, вивчаючи найскладніший з коли-небудь існуючих об'єкт.

Мабуть, саме цим пояснюється пізнє народження соціології. Вона як би чекала, поки наукове знання досягне достатньої зрілості, щоб скористатися його плодами і його допомогою. Молодим наукам властиво постійно обновлятися і збагатитися за рахунок тих дисциплін, які сформувалися раніше. Так відбувалося завжди і відбувається зараз. Філософія старіша за фізику, і остання запозичила в неї багато фундаментальних понять: "матерія", "речовина", "атом", "причина", "сила" та ін. Хімія і біологія виникли в той час, коли фізика відзначала свій ювілей двотисячоліття. Здогадайтеся, що саме запозичили в неї молоді науки.

Запозичення — це ще і показник спадкоємності розвитку наукового знання. Поняття, перенесені в іншу сферу, збагатили новим змістом. Розширяються пояснювальні можливості науки. Старі поняття одержують нове життя, їх генеалогія подовжується. Деякі поняття мають дуже стародавній родовід, найбільш заслужені іменуються вже не поняттями, а категоріями.

З філософії в соціологію прийшли такі поняття-категорії, як "суспільство", "людина", "цінності, "індивід", "прогрес", "розвиток" і деякі інші. З сфери театрального життя з'явилося в соціології ключове поняття "роль", а з юриспруденції — "статус". Список можна продовжити.

З часом соціологи придумали свої слова - "соціалізація", "девіантність", "інтеракція". Їх стає все більшим. Можливо, коли-небудь вони витіснять старі поняття.

Сьогодні провідних соціологів привертають до численних державних і суспільних організацій як консультантів і експертів з метою обгрунтування ухвалюваних ними рішень, прогнозування наслідків, аналізу електоральної поведінки населення і т.п.

Термін "соціологія" походить від латинського слова "societas" (суспільство) і грецького " hoyos " (слово, навчання). З чого витікає, що "соціологія"- є наука про суспільство в буквальному розумінні слова. В науковий оборот поняття "соціологія" було введено французьким філософом Огюстом Контом в 30-х роках минулого сторіччя.

Першим соціологом, хто дав вузьке трактування соціологічної науки, був Еміль Дюркгейм (1858 -1917 ) - французький соціолог і філософ, творець так званої З його ім'ям зв'язаний перехід соціологія від науки тотожній суспільствознавству до науки, пов'язаної з вивченням соціальних явищ і соціальних відносин суспільного життя, тобто самостійній, що стоїть у ряді інших суспільних наук.

Інституалізація соціології почалася після ухвалення постанови Раднаркому в травні 1918 р. "Про соціалістичну академію суспільних наук ", де спеціальним пунктом було записано: " ... однією з першочергових задач провести ряд соціальних досліджень в Петроградському і Ярославському Університетах". В 1919 р. був заснований Соціобіологічний інститут. В 1920 р. в Петроградському Університеті був започаткований перший в Росії факультет суспільних наук з соціологічним відділенням на чолі з Пітірімом Сорокіним

Як об'єктом тієї або іншої науки завжди виступає певна сфера об'єктивного або суб'єктивного світу, тоді як предмет будь-якої науки є результатом теоретичного абстрагування, що дозволяє дослідникам виділити ті сторони і закономірності розвитку і функціонування об'єкту, що вивчається, які є специфічними для даної науки.

Таким чином, об'єкт тієї або іншої науки — це частина об'єктивної і суб'єктивної реальності, що володіє власними властивостями, які вивчаються тільки даною наукою, а предмет науки — це результат дослідницьких дій.

Для того, щоб зрозуміти особливості науки, необхідно вичленувати власне область соціологічного дослідження, визначити ті методи, якими соціологія оперує. Для цього слід провести розмежування між об'єктом і предметом соціології.

Об'єкт науки: те, на що направлено для вивчення, частину зовнішньої реальності, вибраної для вивчення (для соціології - суспільство). Специфіка соціології в тому, що вона вивчає суспільство, як цілісність (вся сукупність зв'язків і відносин, які носять назву соціальних).

Предмет науки (наочна область) - це результат теоретичного дослідження. Носіями і виразниками яких-небудь соціальних якостей є індивіди, групи, класи.

Предмет соціології не можна визначити також однозначно, як об'єкт дослідження, оскільки він мінявся протягом історії цієї науки, з'являлися нові школи і напрями:

1.Автор терміну "Соціологія" Огюст Конт (1798-1848). Соціологія повинна бути позитивною, повинна спиратися на досвід, спостереження. Ідея Конта - вжити для вивчення суспільства - вивчення природи. Проект соціології в Конта мав на увазі, що суспільство - особлива сутність, відмінна від індивідів і держави і підлегла власним природним законам. Практичне значення соціології - участь у вдосконаленні суспільства. Можуть бути знайдені пізнавальні інструменти, що дозволяють виявити закони розвитку суспільства. Проект соціології з'явився результатом чотирьох фундаментальних ідей, що розвивалися в перебігу сторіч: ідея суспільства, ідея природного закону, ідея прогресу, ідея пізнання.

2.Еміль Дюркгейм (1858-1917, фр.) - називав предметом соціології соціальні факти. Під соціальними розумів колективні у всіх виявах. Першим торкнувся теми відхилення від норм (книга "Самогубство" 1897).

3.Макс Вебер (1864-1920) - головна задача соціології – пошуки значення людських дій. Став основоположником "розуміючої соціології". Задача - розуміння соціологічних дій людей. Найважливішою ознакою соціальної дії є суб'єктивне значення - особове осмислення можливих варіантів поведінки, можлива свідома орієнтація суб'єкта на відповідну реакцію оточуючих, очікування цієї реакції.

4.Марксизм - предметом соціології вважає наукове вивчення суспільства, як соціальної системи і складових його структурних елементів (осіб, соціальних спільностей, соціальних інститутів). Приблизно таке визначення поширено в сучасній літературі.

Задачею соціологічної науки є типологізація соціальних систем, дослідження зв'язків і відносин кожного типологізованого об'єкта на рівні закономірностей, отримання конкретного наукового знання про механізми їх дії і форми вияву в різних соціальних системах для цілеспрямованого управління ними. Таким чином:

Соціологія - наука про закони становлення, функціонування, розвитку суспільства в цілому, соціальних відносин і соціальних спільностей, механізми взаємозв'язку і взаємодії між цими спільностями, а також між спільностями і особистістю (Ядов).

Практична важливість вивчення явища людської взаємодії безперечна хоча б тому, що у вивченні їх ми кровно зацікавлені.

Теоретична важливість соціології стає очевидною в тому випадку, якщо ми доведемо, що властивості явищ, що вивчаються, не вивчаються іншими науками, тобто необхідна відповідь на два останніх питання.

Прийнято вважати, що об'єктом соціологічного пізнання є вся сукупність властивостей, зв'язків і відносин, які носять назву соціальних.

Що ж таке соціальне? Соціальне, з погляду російського соціолога Г. В. Осипова, — це сукупність тих або інших властивостей і особливостей суспільних відносин, інтегрованих індивідами або спільностями в процесі їх діяльності в конкретних умовах, і виявляється в їх ставленні один до одного, до свого положення в суспільстві, до явищ і процесів суспільного життя.

Соціальне явище або процес виникають тоді, коли поведінка навіть одного індивіда виявляється під впливом іншого індивіда або їх групи (спільності) — незалежно від того, чи присутній при цьому даний індивід або спільність. Саме в процесі взаємодії один з одним індивіди діють один на одного, сприяють тим самим тому, що кожний з них стає носієм і виразником яких-небудь соціальних якостей. Таким чином, соціальні зв'язки, соціальна взаємодія, соціальні відносини і спосіб їх організації є об'єктами соціологічного дослідження.

Предмет же соціології, оскільки він є результатом дослідницьких дій, не може бути визначений також однозначно. Розуміння предмету соціології протягом всієї історії існування цієї науки мінялося. Представники різних шкіл і напрямів висловлювали і висловлюють різне розуміння предмету соціології. І це природно, оскільки предмет науки знаходиться в тісному зв'язку з дослідницькою діяльністю учених.

Об'єктом соціологічного пізнання є суспільство, але визначити тільки об'єкт науки недостатньо. Так, наприклад, суспільство є об'єктом практично всіх гуманітарних наук, тому обгрунтування наукового статусу соціології як і будь-якої іншої науки лежить в різниці і об'єкту і предмету пізнання.

Об'єкт пізнання - все те, на що направлена діяльність дослідника, що протистоїть йому як об'єктивна реальність. Будь-яке явище, процес або взаємовідносини об'єктивної реальності можуть бути об'єктом дослідження самих різних наук ( фізики, хімії, біології, соціології і т.д.). Коли ж йдеться про предмет дослідження конкретної науки, то та або інша частина об'єктивної реальності ( місто, сім'я і т.д. ) береться не взагалі , а лише тією її стороною, яка визначається специфікою даної науки. Вся решта сторін розглядається як другорядні.

Так що ж є предметом соціології ? По Конту, соціологія - це єдина наука, що вивчає як розум, так і думки людини, що відбувається під впливом соціального життя.

Сен - Симон. Предмет соціологія - соціальні обов'язки, групи, соціальні інститути, суспільні явища і процеси, а так само взаємодії між ними і їх взаємостосунки, функціонування і розвиток.

Специфіка соціології як науки в тому, що вона вивчає кожний прояв людської життєдіяльності в соціальному контексті, тобто у взаємозв'язку з суспільством в цілому, у взаємодії різних сторін, рівнів цієї суспільної системи.

Сорокін П. - "Соціологія вивчає явища взаємодії людей один з одним, з одного боку, і явища, що виникають з цього процесу взаємодії, з іншою".

Отже, ми маємо: соціологія вивчає всю сукупність зв'язків і відносин, які носять назву соціальних.

Соціальні відносини - це відносини між групами людей, що займають різне положення в суспільстві, що беруть неадекватну участь в його економічному, політичному і духовному житті, що розрізняються рівнем і джерелом доходів, структурою особистого споживання.

Соціальні відносини - це вираз взаємної залежності суб'єктів по мотиву їх життєдіяльності, образу життя, відносини до суспільства, внутрішньої самоорганізації, саморегуляції, відношення з іншими суб'єктами.

Соціологія - наука про закони становлення, функціонування, розвитку суспільства в цілому, соціальних відносин і соціальних спільностей, механізмах взаємозв'язку і взаємодії між цими спільностями, а також між спільностями і особистістю (Ядов).

Таким чином, соціологія - це наука про закономірності становлення, функціонування і розвитку суспільства як соціальної системи. Вона вивчає соціальні факти, процеси, відносини, діяльність індивідів, груп, їх ролі, статуси, поведінка, інституційні форми їх організації.

Фундатори соціологічної науки

Термін "соціологія" ввів в науковий оборот Огюст Конт в роботі "Курс позитивної філософії" в 1842 р. Це був час великих відкриттів в області природничих наук, що вплинуло на світогляд учених. О. Конт дотримувався принципу "порядок і прогрес", який він розумів по аналогії з фізикою як симетричність і врівноваженість всіх структурних елементів суспільства, а соціологію — як джерело знань про суспільство, яка необхідна, перш за все, для оптимізації відносин між людьми.

О. Конт вважав, що нова наука повинна розглядати суспільство як структурний організм, в якому кожну клітинку потрібно досліджувати з погляду суспільного блага.

Великого наукового сліду в соціології О. Конт не залишив, але надзвичайно важлива його думка про те, що наука про суспільство повинна грунтуватися на позитивних фактах, будуватися за прикладом наук природничих. Не випадково соціологію спочатку називали соціальною фізикою.

Становлення соціології як науки про суспільство ведеться з середини минулого століття і зв'язується з іменами Карла Маркса, Макса Вебера і французького ученого Еміля Дюркгейма. З такою точкою зору згодні представники практично всіх основних напрямів сучасної соціології.

Багато ідей К. Маркса є основоположними в соціології. Його методологічні підходи розвивалися не тільки в марксистській соціології , але і іншому перебігу соціологічної думки, наприклад, в так званому неомарксизмі Франкфуртської школи. К. Маркс, як економіст і соціолог, аналізував сучасне йому суспільство періоду промислової революції в Західній Європі і дав дійсно блискучий і поки не перевершений соціологічний аналіз. Достатньо вірні і прогнози К. Маркса про подолання відчуження людини від суспільства, природи, результатів своєї праці і деякі інші.

Соціологія як наука може бути розглянута з позицій об'єкту соціології і предмету соціології. Об'єктом соціології є:

суспільство як цілісна соціальна реальність;

соціальні організації;

соціальні інститути;

соціальні взаємодії;

соціальні явища;

соціальні процеси;

соціальні відносини;

соціальні спільності;

соціальні суб'єкти.

Предметом соціології можна вважати: систему істотних властивостей і законів, що характеризують буття об'єкту соціології, його внутрішню визначеність, тобто спосіб існування і механізм вияву і функціонування соціальних явищ, соціальних процесів і відносин.

Предмет соціології, оскільки він є результатом дослідницьких дій, не може бути визначений також однозначно. Розуміння предмету соціології протягом всієї історії існування цієї науки мінялося. Представники різних шкіл і напрямів виказували і виказують різне розуміння предмету соціології. І це природно, оскільки предмет науки знаходиться в тісному зв'язку з дослідницькою діяльністю учених.

Досліджуючи суспільство, учені розбили соціологію на такі галузі:

1.Соціальних інститутів і організацій: соціологію політики, культури, релігії, утворення сім'ї, організацій, праці, управління.

2.Соціальних спільностей : соціологію малих груп, страт, міста, села, молоді.

3.Спеціальних соціальних процесів і явищ: соціологія конфліктів, урбанізації, мобільності і міграції, девіантної поведінки.

Оригінальну концепцію розвитку соціології висунув американський соціолог Р. Мертон. В 1947 році, полемізуючи з Т. Парсонсом, який ратував за створення в соціології "всеохоплюючої теорії, що спирається на теорії соціальної дії і структурно-функціональний метод».

Метод соціологічної науки.

Гегель говорив: "Вся філософія резюмується в методі".

Так і в соціології — специфіка об'єкту і предмету науки зумовила специфіку її методу.

Оскільки для пізнання соціального процесу, явища і т.д. необхідне отримання первинної детальної інформації про нього, строгий відбір її, аналіз, то, очевидно, що інструментом в процесі такого пізнання є соціологічні дослідження.

Соціологічне дослідження — один з основних методів в соціології. Він включає:

1) Теоретичну частину:

— розробка програми дослідження,

— обгрунтовування цілі і задач,

— визначення гіпотез і етапів дослідження.

2) Інструментальну частину (процедурна частина):

— набір інструментів збору інформації,

— вибір методу збору інформації,

— визначення результативної вибірки,

— можливість обробки інформації,

— отримання характеристик стану досліджуваної реальності.

В структурі соціології розрізняють три незалежні рівні:

1.Теоретична соціологія (рівень фундаментальних досліджень). Задачею є накопичення наукового знання шляхом побудови теорій, що розкривають універсальні закономірності і принципи даної області;

2.Прикладна соціологія. Задачею є вивчення актуальних проблем, що мають безпосередню наукову цінність, на основі фундаментальних знань;

3.Соціальна інженерія - рівень практичного упровадження наукових знань.

Разом з цими трьома рівнями, соціологи виділяють також усередині своєї науки макро- і мікросоціологію. Макросоціологія досліджує великомасштабні соціальні системи і історично тривалі процеси. Мікросоціологія вивчає повсякденну поведінку людей в їх безпосередній міжособовій взаємодії. Ці рівні тісно взаємозв'язані, оскільки безпосередня, повсякденна поведінка людей здійснюється в рамках певних соціальних систем, структур і інститутів.

Якщо будемо розглядати групу — то це люди, що з'єднані взаємними інтересами або залежні один від одного і відмінні від інших груп відносинами і цілями. В цьому значенні йдеться і про групу, і про систему. Наприклад, два сусіди, сім'я, нація. Держава — це також група, що розглядається на соціальному рівні. На рівні світових систем (макрорівні) розглядається відношення держави з іншою державою.

Визначимо також рівні соціологічного аналізу:

РівеньЕлементиПриклади
Міжособистий

Типова взаємодія

Рольова поведінка

Соціальний статус

Міжособисті зв’язки

Гра в футбол

Тренер – ігрок

Адвокат – власник

Студенти університету

Груповий

Первинна група

Організація

Групові відносини

Компанія друзів

Лікарня

Праця - управління

Соціетальний

Інститут

Соціальний порядок

Клас і прошарок

Місто і спільність

Релігія

Монархія

Дворянство

Москва

Світові системи

Міжнародні відносини

Міжнац. організації

Глобальний інститут

Світова взаємодія

ООН

Грінпіс

Іслам

Виробництво нафти

Актуально: