СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Міністерство аграрної політики України

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра статистики, аналізу господарської діяльності

та маркетингу


Курсова робота з предмету “Статистика”

на тему:

"СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА"

Виконав: студент

Науковий керівник:доцентКурган Л.І.

Суми 2000 р.


ПЛАН:


ВСТУП.. 3

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА.. 4

1.1. Класифікація доходів підприємства.. 4

1.2. Фактори, що впливають на рівень доходів.. 9

2. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА.. 11

2.1. Характеристика об”єкту дослідження.. 11

2.2. Динаміка доходів.. 12

2.3. Варіація доходів.. 14

2.4. Структура доходів.. 14

2.5. Виявлення впливу розміру обігових коштів підприємства на розмір валового прибутку.. 16

3. ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА.. 18

ВИСНОВОК.. 20

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 21ВСТУП

За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан.

Перехід країни і окремих підприємств на “рейки” ринкової економіки посилює роль показників доходу та валового прибутку як одних з головних джерел і важелів регулювання зростання ефективності виробництва.

Статистичний аналіз за допомогою різних прийомів, що витікають з основних принципів теорії статистики, дозволяє визначити основні тенденції в різних сферах соціально-економічних відносин і побачити проблеми, що вимагають уваги і вживання негайних заходів.

Статистичний аналіз може з'явитися основою для отримання більш цілеспрямованого, конкретного і поглибленого дослідження.

Правильність висновків статистичного аналізу залежить від правильно вибраної методики дослідження статистичної інформації. У цій роботі використані основні методи статистичного аналізу: табличний, графічний, кореляційно-регресний, а також зроблений монографічний. Однак, потрібно мати на увазі що це далеко не повний і не вичерпний перелік як самих прийомів аналізу, так і показників статистики доходів.

Задачею даної курсової роботи є вивчення складу, динаміки, структури доходів (валового прибутку) підприємства.

Об’єктом дослідження цієї курсової роботи стало товариство з обмеженою відповідальністю “що працює в місті Суми.

Джерело даних – звітність об'єкта дослідження.


1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА1.1. Класифікація доходів підприємства

Доход (прибуток) є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності. Порядок використання доходу (прибутку) визначає власник або власники підприємства. Державний вплив на вибір напрямів та обсягів використання доходів або прибутків підприємств здійснюється через податки, податкові пільги, а також через інші економічні санкції.

Валовий доход підприємств сфери матеріального виробництва – це чиста продукція, яку на практиці визначають як різницю між виручкою від реалізації продукції та матеріальними витратами на її виробництво.

Прибуток підприємств та організацій відбиває розміри їх чистого доходу і визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та повною собівартістю її виробництва.

Прибуток визначається шляхом зменшення суми валового доходу на:

§ суму валових витрат платника податку;

§ суму амортизаційних відрахувань.

Для розрахунку розміру валового доходу та прибутку у промисловості та сільському господарстві використовують показники реалізованої товарної продукції, у будівництві – кошторисну вартість виконаних робіт.

У галузях обігу розміри валового доходу відповідають показникам їх валової продукції, за винятком власних матеріальних витрат, а прибуток дорівнює різниці між валовою продукцією та загальною сумою власних витрат обігу.

Валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат підприємства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Прибуток від реалізації продукції – це різниця виручки від реалізації продукції та повної собівартості.

Балансовий прибуток – сальдо прибутків та збитків усіх видів діяльності підприємства.

Із прибутку здійснюють відрахування у державний та місцевий бюджети, централізовані фонди та ін.

Залишковим називають прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства після відрахувань.

Валовий доход — загальна сума доходу підприємства від всіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

До валових доходів відносять:

1. Загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску (розміщення) та операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації).

2. Доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями та вимогами.

3. Доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу (оренди).

4. Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді.

5. Доходи з інших джерел та від позареалізаційних операцій, у тому числі у вигляді:

сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої підприємством в звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих підприємству в звітному періоді;

сум невикористаної частини коштів, що повертаються із страхових резервів;

сум заборгованості, що підлягає включенню до валових доходів згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”;

сум коштів страхового резерву, використаних не за призначенням;

вартості матеріальних цінностей, переданих підприємству згідно з договорами схову та використаних ним у власному виробничому чи господарському обороті;

сум штрафів та/або неустойки чи пені, одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду, арбітражного чи третейського суду;

сум державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертається на його користь за рішенням суду (арбітражного суду).

Не включаються до складу валового доходу:

1. Суми акцизного збору, податку на додану вартість, отримані (нараховані) підприємством у складі ціни продажу продукції (робіт, послуг), за винятком випадків, коли таке підприємство-отримувач не є платником податку на додану вартість.

2. Суми коштів або вартість майна, отримані підприємством як компенсація (відшкодування) за примусове відчуження державою іншого майна підприємства у випадках, передбачених законодавством.

3. Суми коштів або вартість майна, отримані підприємством за рішенням суду (арбітражного суду) або внаслідок задоволення претензій у порядку, встановленому законодавством як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким підприємством в результаті порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, у разі, якщо вони не були віднесені таким підприємством податку до складу валових витрат або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів.

4. Суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), що повертаються або мають бути повернені підприємству з бюджетів якщо такі суми не були включені до складу валових витрат.

5. Суми коштів або вартість майна, що надходять підприємству у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким підприємством, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи.

6. Суми доходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування від надання державних послуг (видачі дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрації, інших послуг, обов'язковість придбання яких передбачена законодавством), у разі зарахування таких доходів до відповідних бюджетів.

7. Суми доходів, накопичуваних на пенсійних рахунках у межах механізму додаткового пенсійного забезпечення, створених згідно з нормами Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”, а також суми надходжень до інших неприбуткових установ і організацій.

8. Кошти взаємного інвестування інвестиційних фондів і інвестиційних компаній, якщо жоден з їх засновників (учасників, акціонерів) та пов'язаних з ними осіб не володіє більше як 10 відсотками статутного фонду таких інвестиційних фондів або компаній та якщо такі інвестиційні фонди і компанії протягом 30 днів після закінчення податкового року розподіляють між акціонерами (засновниками) не менш як 90 відсотків суми річного доходу від інвестиційних операцій.

9. Суми одержаного підприємством емісійного доходу.

10. Номінальну вартість взятих на облік, але неоплачених (непогашених) цінних паперів, які засвідчують відносини позики, а також платіжних документів, емітованих (виданих) боржником на користь (на ім'я) підприємства як забезпечення або підтвердження заборгованості такого боржника перед таким підприємством (облігацій, ощадних сертифікатів, казначейських зобов'язань, векселів, боргових розписок, акредитивів, чеків, гарантій, банківських наказів та інших подібних платіжних документів).

11. Доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, дивіденди, отримані підприємством від інших підприємств, що оподатковані у порядку, встановленому Законом “Про оподаткування прибутку підприємств”.

12. Кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи-емітента або після закінчення договору про спільну діяльність, але не вище номінальної вартості акцій (часток, паїв).

13. Кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод, що набрали чинності у встановленому законодавством порядку.

14. Кошти, що надаються підприємству з Державного інноваційного фонду на зворотній основі при здійсненні інноваційних проектів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

15. Вартість основних фондів безоплатно отриманих підприємством з метою здійснення їх експлуатації у випадках, передбачених законодавством:

якщо такі основні фонди отримані за рішенням органів центральної виконавчої влади;

у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень;

у разі отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок.

Основні фонди, що отримуються у цих випадках, приймаються на баланс за балансовою вартістю.

Розміри доходів залежать від рівня собівартості або витрат обігу, якості та об”єму продукції. Залежність розмірів прибутків від об”ємних показників потребує використання у порівняльному аналізі відносних показників рентабельності (прибутковості).

Рентабельність продукції (робіт, послуг) характеризує співвідношення прибутку від реалізації та поточних витрат на виробництво або витрат обігу.

Ступінь впливу окремих факторів на розміри валових доходів доходів, прибутків та рівень рентабельності вивчають за допомогою методів індексного та кореляційного аналізу.


1.2. Фактори, що впливають на рівень доходів

На рівень доходів впливає безліч факторів з макро- та мікросереди, основними з котрих є:

§ Економічний стан країни та рівень доходів населення.

Вплив економічного стану країни та рівня доходів населення на рівень доходів підприємств зумовлений залежністю попиту від цих показників на продукцію та послуги, що виробляються підприємствами.

§ Суми грошових вкладень у діяльність(оборотні засоби).

Підприємства мають у своєму розпорядженні основні та оборотні засоби, які входять до складу їх фінансових ресурсів. Оборотні – це грошові засоби, авансовані в оборотні фонди та фонди обігу, які знаходяться в постійному кругообігу і забезпечують безперервний процес виробництва і обігу.

Усі оборотні засоби залежно від місця в процесі кругообігу поділяють на оборотні засоби у виробництві (оборотні фонди) та оборотні засоби в обігу (фонди обігу).

Збільшення оборотних засобів сприяє підвищенню доходів підприємств.

§ Розмір витрат виробництва продукції (або розмір витрат обігу).

Витрати виробництва являють собою сукупні витрати живої та уречевленої праці на виробництво продукції. В умовах товарного виробництва вони виступають у вартісній формі.

Суспільні витрати виробництва дорівнюють вартості виробленої продукції і складаються з вартості використаних засобів виробництва та знову створеної вартості за певний період.

Витрати виробництва в основних галузях матеріального виробництва набувають форми собівартості продукції і відображують витрати засобів виробництва та оплату праці.

Витрати обігу пов”язані з процесом обігу у галузях, що обслуговують цей процес, тобто витрати по реалізації товарів ї доведенню їх до конкретного споживача. Основну частину витрат обігу становлять додаткові витрати, які пов”язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу (транспортування, зберігання, доробка, розфасування, пакування та ін.).

Систематичне зниження витрат – закономірність розвитку, що безпосередньо виявляється у зниженні собівартості та витрат обігу.

Показники собівартості та витрат обігу використовують як основу при визначенні цін на продукцію та послуги. Вони також необхідні при розрахунках суми прибутку і рівня рентабельності.

§ Персонал підприємства, його ділові якості та активність.

§ Конкурентна перевага підприємства у обраній сфері діяльності (ринку),

та інші.

Основний вплив на рівень доходів підприємства, що стало об”єктом дослідження цієї курсової роботи мають такі фактори:

§ обігові кошти, що їх вкладено у діяльність;

§ види діяльності підприємства.


2. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА2.1. Характеристика об”єкту дослідження

Товариство з обмеженою відповідальністю було засновано у листопаді 1995 року. Його засновниками стали п”ять фізичних осіб.

Метою заснування підприємства було задоволення економічних та соціальних інтересів засновників.

Підприємство працює у сфері матеріально-технічного постачання промислових підприємств різним обладнанням, комплектуючими, запасними частинами, сировиною та енергоресурсами.

Основними споживачами підприємства є атомні електростанції та нафто- і газовидобувні підприємства, котрі розраховуються за поставлене обладнання власною продукцією – електричною енергією та природним газом, котрі, в свою чергу реалізовуються іншим споживачам за гроші або за їх продукцію. Ця продукція в більшості випадків обмінюється на обладнання, необхідне основним споживачам підприємства.

Найбільш рентабельними є операції, пов”язані із обміном продукції підприємств-споживачів електроенергії та газу на обладнання, але при цьому підприємство не отримує на свій рахунок живих коштів.

Для здійснення такої діяльності підприємство має необхідні основні фонди та штат.

Основні фонди підприємства складаються з приміщення загальною площею 64 м2, двох автомобілів: “Деу – Ланос” та “Деу – Нубіра”.

Штат підприємства складається з керівника та його заступника, головного бухгалтера, чотирьох менеджерів та одного секретаря. Такий штат було сформовано на початку 1996 року і він був незмінним до закінчення терміну дослідження.

За період дослідження підприємство мало такі показники валового доходу:

1995 р.59 тис. грн..
1996 р.254 тис. грн.
1997 р.392 тис. грн.
1998 р.499 тис. грн.
1999 р.515 тис. грн.

Майже незмінний результат, отриманий в 1999 році в порівнянні із 1998 роком пов”язаний з тим, що на початку 1999 року підприємство придбало приміщення, яке раніше орендувало, та два автомобілі, необхідні для діяльності. Це призвело до того, що кошти, які було вкладено в діяльність підприємства у 1999 році були приблизно ті ж самі, що і в 1998.

2.2. Динаміка доходів

У таблиці 1 представлено динаміку доходів підприємства, з якої можна зробити висновки стосовно зростання валових доходів.

Для розрахунків в якості базового року було обрано 1996, т.я. у 1995 році підприємство працювало лише два місяці. Цим же пояснюється стрімке зростання (більш ніж у чотири рази) валового прибутку у 1996 році.


Таблиця 1.

Динаміка валового прибутку підприємства

РОКИ

Прибуток, тис. грн.

Абсол. приріст, тис. грн.

Темп росту, %

Темп приросту, %

Абсол. значення 1% приросту, тис. грн.

цепн.

базисн.

цепн.

базисн.

цепн.

базисн.

199559,0-------
1996254,0195,0-430,5-330,5-0,6
1997392,0198,0198,0154,3154,354,354,32,54
1998499,0107,0245,0127,3196,527,396,53,92
1999515,016,0261,0103,2202,83,2102,84,99
Актуально: