ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕНЦИИ ТВОРЧЕСТВА М.В.ГОГОЛЯ

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


На правах рукопису


Радіонова Наталія Василівна


Індекс УДК 130.2:9 (4 Ук)


Філософсько-антропологічні інтенції

творчості М.В.Гоголя


Спеціальність 09.00.04 – «філософська антропологія, філософія культури»


Автореферат

дисертаці на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук


Київ - 2000


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківському державному педагогічному університеті ім.Г.С.Сковороди (кафедра філософії).


Науковий керівник: – кандидат філософських наук, професор

Єфімець Олександр Петрович, Харківський

державний педагогічний університет,

завідувач кафедри філософії.


Офіційні опоненти:


– Доктор філософських наук Хамітов Назіп Віленович, інститут філософії

імені Г.С. Сковороди НАН України, старший науковий співробітник.


– Кандидат філософських наук, доцент Федорова Ірина Ігорівна,

Національний технічний університет України «КПІ» МОіН України


Провідна установа – Центр гуманітарної освіти НАН України,

кафедра філософії науки та культурології, Київ


Захист відбудеться ___________ на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.161.02 в Інституті філософії Національної академії наук України (Київ-1, Трьохсвятительська, 4).


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту філософії НАН України за адресою Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.


Автореферат розісланий ___________________


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат філософських наук Л.А. Ситниченко


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Аристотель, Метафизика // Сочинения: В 4 т. – М. : Мысль, 1976. – Т. 1. – 570 с.

2. Астапова О.І. До характеристики філософської рефлексії М.Гоголя як романтичної. // Вісн. Черкас. ун – ту, 1997. – Вип.2: сер.соц. – гуманіт. науки. С. 109-114.

3. Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. – 2 – ге вид.випр. – К. : Обрій, 1992. – 472 с. – /Спадок/.

4. Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну /"Тарас Бульба" М.Гоголя і "Чорна Рада" П.Куліша в світлі історичної романістики Вальтера Скотта/: Літератур­но – критичний нарис /Пер. з англійської. – К.: Ред. журн. "Всесвіт", 1993. – 290 с. .

5. Бальзак О. Избранное: Пер с фр. / Послесл. Р.Резник; Примеч. В.Даниловой. – М.:Просвещение, 1988. – 351 с.

6. Барабаш Ю. "Соотечественники, я вас любил... ». /Гоголь: завещание или "Завещание"// Вопросы литературы. – 1989, № 3 – С.156 – 189.

7. Барабаш Ю. «Духовним прагненням по§Ыятий...» (Гоголь і українська барокова проповідь) // Слово і час. 1994, №6, с.19-26

8. Барабаш Ю. «Місцерозвиток», або Чи знаєте ви українську ніч?: /нац. Ландшафт як ментальний чинник М.Гоголь/ // Філос. і соціол. думка. – 1994 №7/8, с.135-145

9. Барабаш Ю. «Коли забуду тебе, Єрусалиме...»: Бінарна опозиція «батьківщина – чужина» в Гоголя і Шевченка. // Сучасність. – 1998. – № 1. – С.126-145.

10. Барабаш Ю. Випадок Хмельницького (Ше„rенко, Гоголь) // Сучасність. – 1996. – № 3/4. – С.100-117

11. Барабаш Ю. Набоков и Гоголь /мастер й гений/ // Москва. – 1989, – № І. – С.180-І83.

12. Барабаш Ю. Самотність Гоголя (причинки до теми) // Сучасність. – 1995. – № 10. – С.83-89.

13. Барабаш Ю.Я. Гоголь и Шевченко: (анти§Я§а§ЮЁЁционального сознания). // Изв. РАН. Сер.лит. и языка – 1996. – т.5 №1 – с. 29-43

14. Барабаш Ю. «Страшна помста» у двох вимірах // Сучасність. – 2000. – № 1. – С.110-130.

15. Барабаш Ю. Почва и судьба. Гоголь и украинская литература у истоков. – М., 1995. – с.82.

16. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса – М., 1990. – 540 с.

17. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. – М.: Сов.Россия, 1979. – 318 с.

18. Безушко В. Микола Гоголь: Літературна студія. – Вінні­пег, 1956. – 104 с.

19. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. – М.: АН СССР, 1953.

20. Белинський В.Г. Собр. соч. в трех томах. – М., 1948. т.1. – С.695.

21. Белый Андрей «Одна из обитателей царства теней.» Л. Гиз, 1924. – 73с.

22. Белый Андрей Мастерство Гоголя (Исследование) – М.: МАЛТ, 1996. – 351с.

23. Бердяев Н. «Судьба России». Опыт по психологии войны и национальности. Москва, 1990. –206 С.

24. Бердяев Н. Собрание сочинений: В 4 т. – 3- е изд. – Париж: УМСА – пресс, 1989.

25. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.:Наука, 1990. – С.224.

26. Бердяев Н. Самопознание (опыты философской биографии). – М.: «Книга», 1991. – С.445.

27. Бердяєв Н.О. О назначении человека (библиотека этической мысли). – М.:Республика, 1993. – С.383.

28. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Ленинград, 1973. – 567 с.

29. Быстрицкий Е.К. Культура как мир национального бытия. / Философская и социологическая мысль, 1995. – № 1/2. – С.244-246.

30. Бицилли П.М. Проблема человека у Гоголя. – Годишкик на Софийский ун-т. Ист.-филол. фак. София, 1948.

31. Бичко А. К. У истоков христианского рационализма. – К.: Политиздат Украины, 1984. – 140 с.

32. Бичко А. К. Характерологічні особливості української мен­тальності // Гуманізм. Людина. Культура: Тези допо­відей людинознавчих філософських читань. – Дрого­бич, 1992. – 290 с.

33. Бичко І.В. Етно – національні "виміри" історико – філософського процесу: українська світоглядна ментальність // Гуманізм, Людина. Культура: Тези доповідей людинознавчих філософських читань. – Дрогобич, 1992. – 290 с.

34. Бичко І.В. та ін. Філософія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1991. – 456 с.

35. Бичко І.В. Табачковсьий В.Г., Горак Г.І. та ін. Філо­софія. Курс лекцій: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 1994. – 576 с.

36. Бичко І.В. Ментальна співзвучність української та європейської філософської традицій: «Кордоцентричні мотиви» // Київські обрії: історико-філософські нариси. – К.: Стилос, 1997. – С.316-337.

37. Бовсунівська Т. Категорія серця в теорії українського романтизму. //Сучасність – 1995. – №10. – с.90-97.

38. Бовсунівська Феномен українського романтизму. – К., – 1998. – 108 с.

39. Братасюк М. Микола Гоголь як екзистенційний мислитель. // Наук. зап. І. Терноп. держ. пед. ун – ту. сер.: Філософія, економіка, соціологія, – 1999. – № 2. – С.8-13

40. Брюсов В.Я. Испепеленный. – М., 1909.

41. Бубер Мартин. Я и Ты: бытие как «диалог» между Богом и человеком. Проблема человека. Исторя западноевроп. филос.-антнополог. мысли: Пер. с нем Ё­С.Терентъева, Н.Файнгольда. Послесл. П.С.Гуревича. – М.: Высш.шк., 1993. – 175 с. /Б-ка философа/.

42. Булатов М.О. Німецька класика - світогляд - філософська антропологія // Філософсько-антропологічні читання’98. – К.: Стилос, 1999. – 344 с. ; С.43-52.

43. Булаховский Л.А. Русский литературный язык первой поло­вины XIX века. – М., 1954. – 468 с.

44. Бычко А. К. Народная мудрость .Руси: анализ философа. – К.: Вища школа, Изд – во при Киев.ун – та, 1988. – 200 с.

45. Бычко А.К. У истоков христианского иррационализма – к.: Политизд. України, 1984. – 140с.

46. Бычко И. В. Познание и свобода. – М.: Политиздат, 1969. – 215 с.

47. Веневитинов Д.В. Полное собрание сочинений: В 3 – т. – М., 1934.

48. Вересаев В.В. Гоголь в жизни: Систематический свод подлинных свидетельств современников /Предисл. Ю.С.Манько; Коммент. З.Безносова. – Х.:Прапор, 1990. – 680 с.

49. Виноградов В.В. История русского литературного языка: Избранные труды. – М.: Наука, 1978. – 320 с.

50. Виноградов В.В. Эволюция русского натурализма: Гоголь и Достоевский. – М.: Academia, 1929. – 391 с.

51. Виноградов И. «Тарас Бульба» и отношение Н.В.Гоголя к католицизму (к изучению вопроса) // Гоголезнавчі студії, випуск другий, Ніжин,1997. – С.31-47.

52. Вишневський О.І. У пошуках основ духовності // Рідна шко­ла. – 1992. – №9. – С.42 – 47; № 10. – С.42 – 47.

53. Вінніченко.3. Відродження нації: В 3 т. – К, 1990.

54. Вознік М.С. Історія української літератури: У 2 т. – Львів: Світ, 1992. – т.1. – 696 с.

55. Возняк В. С., Лимонченко В. В. О душевном и духовном //Гу­манізм. Людина. Культура: Тези доповідей людинознавчих філософських читань. – Дрогобич, 1992. – С. 183-184.

56. Воспоминания протоиерея, И.И.Базарова // Русская старина. – 1891. – № 2.

57. Вышеславцев Б.П. Этика преображённого эроса. М.: Республика, 1994. – С. 368.

58. Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма. – М.: Наука, 1978. – 288 с.

59. Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного / Пер.с нем." М.: Искусство, 1991. – 367 с. – / Серия "История эстетики в памятниках и документах"/.

60. Ґалаґан Г.П. Вертепная драма и её сценическая постановка // Киевская старина. – 1882. – Т.4. – С.9 – 38.

61. Гамаль Л. Екзистенційні мотиви в творчості М.В.Гоголя. Дис. канд. філософ. наук 09.00.05 – Днепропетровськ, 1994. – 158 с.

62. Гаско М.Є. У колі Шевченкових і Гоголевих друзів: Етюди пошуків і знахідок. – К.: Рад. письм., 1980. – 256 с.

63. Гегель Ф.В. Энциклопедия философских наук. Т.3 Феноменология духа. – М.: «Мысль», 1977. – С.471.

64. Гегель Ф.В. Эстетика: в 4 т. – М.: Искусство, 1968-1973.

65. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М.: «Наука», 1977. – С.703.

66. Гиппиус В. Гоголь. – Ленинград, 1924. – С.238

67. Гнатенко П. И. Национальный характер: Мифы и реальность. – К.: Вища школа, 1984. – 152 с.

68. Гнатенко П.И. Общественно – политическая мысль на Украине во второй половине XVII – середине XVIII веков. – Днеп­ропетровск, 1982, – 169 с.

69. Гоголь В.А. Простак або хитрощі, перехитрені москалем // Малороссийский сборник повестей, сцен, рассказов и водевилей известных малороссийских писателей. – М.: Типография Яковлевой, 1899. – С.112-І25.

70. Гоголь и мировая литература: Сборник статей. – М.: Наука, 1968. – 318 с.

71. Гоголь как учитель жизни /Составлено А.П.Орловым; отв.ред. А.Рыбакова/. М.: СП «Бук иембор Интернешнл» 1991. – 32с. (Жизнь и учения мудрецов). Изд. печатается по тексту изд-ва «Посредник» М., 1910.

72. Гоголь М.В. Твори у 3 – х томах. К, 1952.

73. Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. – .М.: Советская Россия, 1990. – 432 с.

74. Гоголь Н.В. Письма: В 4 т. / Ред.Шенрока И.В. – СПб, б.г.

75. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14 т. – М.: Из – во АН СССР, 1940.

76. Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 7 т. – М.: Худож.литера­тура, 1986.

77. Гоголь Н.В. Духовная проза / Сост. и коммент. В.А.Воропаева, И.А.Виноградова; Вступ.ст. В.А.Воропаева. – М: Русская книга, 1992, – 560 с.

78. Гоголь: История и современность. – М.: Сов,Россия, 1985, – 493 с.

79. Головко Б.А. Філософська антропологія: Навч. посібник – К.: ІЗМН, 1997. – 240 с.

80. Голосовкер Л.Э. Достоевский и Кант. Размышления читателей над романом "Братья Карамазовы" и трактат Канта "Критика чистого разума". – М., 1965. – 102 с.

81. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. К.: Дніпро, 1993. – 447 с.

82. Горак Г.И. Смисл життя, безсмертя душі і доля людини. Філософсько-антропологічні читання’95. Вип.1. – Київ, 1996. С. 47-56.

83. Горский В.С., Крымский С.Б. Философские идеи в отечествен­ной средневековой культуре // Философские науки – 1985. – № 5, – С. 91-99.

84. Горський В. Історія української філософії. Курс лекцій. 1997.; Київ, вид. «Наукова думка»; 285с.

85. Горський В. Україна в історіко-філософському вимірі. // Філос. і соціол. думка. – 1993 – №3. – с.10-31

86. Горський В. Чи потрібна філософія в Україні? Філософсько-антропологічні читання’99. Антропологічні ідеали київської школи та реалії постмодерну (до 70-ти річчя Олександра Яценка). – Київ: Стилос, 2000. – 305 с.; С. 268-277.

87. Горський В. Ще раз про українську ідею / Філософсько-антропологічні читання’98.. – Київ: Стилос, 1999. – 344 с.; С. 77-87.

88. Грабович Г. Гоголь і міф України // Сучасність. 1994, №9 – с.77 – 92; №10 – с.137-149

89. Грабовський С. Українське буття та людина: деякі проблеми філософського розмислу. Філософсько-антропологічні читання’96. – К.: Стилос, 1997. – 178 с.; С.50-61.

90. Громов М.Н.; Козлов Н.С. Русская философская мысль X–XVII веков. Учеб. Пособ. из-во МГУ. – М., 1990. – 288 с.

91. Грушевський М. Апостоли праці // Україна: Науковий двомі­сячник українознавства. – К., 1926. – Кн. 6.

92. Грушевський М. Юбілей Миколи Гоголя // Літературно – науковий вісник, 1909. – Кн.3, Т.14.

93. Гулыга Л. Б. Шеллинг. – 2 – е изд. – М.: Молодая гвардия, 1984. – 317 с.

94. Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. – М.: Искусство, 1981. – 359 с.

95. Гус М. Живая Россия и «Мёртвые души», М., 1981. – 336 с.

96. Данилевский М.Я. Россия и Европа. – М.: «Книга», 1991. – 574 с.

97. Дзюба І. Чи усвідомлюємо національну культуру як ціліс­ність? // Наука і культура. Україна: Щорічник. – 1988. – Вип.22.

98. Дилакторская О.Г. Фантастическое в «Петербургских повестях». – Владивосток: Изд – во Дальневосточного университета, 1986, – 204 с.

99. Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1975. – 364 с.

100. Дмитриева Е.Е. Стернианская традиция и романтическая ирония в «Вие» / Изв. Рос. АН. Сер. лит. и яз., 1992 – т.51, № 3, С.18-28.

101. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 10 т. – М., 1956.

102. Драгоманов М.П. Вибране / "... мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні"/ – К.: Либідь, 1991. – 688 с.

103. Драч І.Ф., Кримський С.Б., Попович М.В. Григорій Сковоро­да: Біографічна повість. – К.: Молодь, 1984. – 216 с.

104. Дурымин, С.Н. Гоголь и театр. (Доклад на объедин. сессии от – ния лит. и яз. и от – ния истор. и философии. // Известия Акад. наук. СССР, Сер.истории и философии, 1952, №2, с.144-164

105. Єфімець О.П.

106. Єфімець О.П. Ідея виховання у контексті української національної філософії: проблема витоків. // Науковий вісник № 10. Серія «Філософія». – Харків: ХДПУ, 2000. – Вип. 4. – 159 с.; С.154-158.

107. Єфремов С. Історія українського письменника: В 2 т. – Мюнхен: Вид – во Укр. Вільн. Універ., 1989. – Т.1, – 449 с.; Т.2. – 505 с.

108. Єфремов С. Між двома душами. – К.: Вік, 1909.

109. Жалковский С. Блуждающие сны: Из истории русского модер­низма. Сборник статей. – М.: Сов.писатель, 1992. – 432 с. – /Слово и культура/.

110. Житецкий П.И. Малорусский вертеп // Киевская старина. – 1982. – Т.4. – С. 1-8.

111. Життєві кризи особистості: Науково-методичий посібник: у 2 ч./ Ред.рада: В.М,Доній, Г.М.Несен, Л.В.Сохань, І.Г.Єрмаков та ін. – К.: ІЗМН, 1998. – ч.1: Психологія життєвих криз особистості. 360 с.

112. Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. – К: Наук.думка, 1992. – 112 с.

113. Задеснянський Р. Трагедія Миколи Гоголя: (Стан нац. самовідомості геніал. сина укр. народу) // Задеснянський Р. Критичні нариси. – 5.т., Б.р. – Т.1. – с.51-84.

114. Закидальський Т.Д. Поняття серця в українській філософічній думці //Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 8. – С. 13-17.

115. Залюбовський П., Розумович О. Микола Гоголь в історії вітчизняної філософії. // Наук. зап. сер.: Філософія, економіка, соціологія, 1998 . – № 1. – С.16-19

116. Замотин И. И. Романтизм 20 – х годов XIX ст. в русской литературе: В 2 т. – С. – Петербург, Москва: Издательство М.О. Вольф, 1913.

117. Затовский А. Н.В.Гоголь и православие // Православний вес§дЁЄЁЁЁє, 1999©ц 1.– С.12-17

118. Звиняцковский В.Я. Николай Гоголь. Тайны национальной души. – К.: Ликей, 1994. – 544 с.

119. Зеньковский В. Гоголь.. – Париж: УМСА – пресс, б.г. – 262 с.

120. Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т. – Ле­нинград: МП «Эго»: Союзбланкоиздат, Ленинград. отд – ние; /М./: Прометей, 1991.

121. Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. Критика евро­пейской культуры у русских мыслителей. – Париж: УМСА – пресс, 1955. – 280 с.

122. Зеньковський В.В. Русские мыслители и Европа (Сост.П.В.Алексеева; Подгот. тескта и примеч. Р.К.Медведева; Вступ. ст. В.Н.Жукова и М.А.Маслина. – М.: Республика, 1997. – 368 с. – (Мыслители ХХ века).

123. Золотусский М. Оправдание Гоголя //Литературная газета. – 1989. – 20 марта.

124. Иванов В. По звёздам. Статьи и афоризмы. – СПб., 1909. – С.285.

125. Иоаннисян Д.В. Структура образа и пространства – время в пейзаже раннего Гоголя. – Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и языка. Т. 33, № 4, М., 1974.

126. Иофанов Д. Н. В.Гоголь. Детские и юношеские годы. – К., 1951. – 431 с.

127. История украинско – русских литературных взаимосвязей: В 2 т. – К., 1987.

128. История философии на Украине: В 3т. – К.: Наук. думка, 1987.

129. Іванкін І. Дім дахом униз. Гоголь – футурист. // Сучасність, 1998. – № 2. – С.110-118

130. Івашков В.І. Українська романтична драма 30 – 80 років XIX ст. – К.: Наук. думка» – 1990. – 143 с.

131. Історія Русів //Переклад І.Драча. Вступна стаття З.Шевчука. – К.: Рад.письменник. – 1991. – 318 с.

132. Історія філософії України: Підручник. // М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – 416с.

133. Камінчук О. «Філософія серця» в українській духовній культурі // Вісн. НАН України. – 1996. – №3/4, с.37-40.

134. Кант И. Сочинения: В 6 т. – М., 1966.

135. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Собр.соч в 8-ми томах, – М., 1994, т.4 – С.546.

136. Кантор В.К. «...Есть европейская держава». Россия. Трудный путь к цивилизации. (Историософские очерки). – М.: РОССПЭН, 1997. – 478 с.

137. Карасев Л.В. Nervoso pascicuioso: (О «внутреннем» содержании гоголевской прозы) // Вопросы философии, 1999. – № 9. – С.42-65.

138. Карасёв Л. Заметка о Чичикове. ж. «Путь», № 8, 1995 г., с.319-327

139. Карасёв Л. В. Гоголь и онтологический вопрос // Вопросы философии, 1993. – № 8. – С.84-92.

140. Карпенко А.О. О народности Гоголя. – К., 1973. – 280 с.

141. Карташова, И.В. Гоголь и романтизм: Спецкурс Калининский гос. ун – т – Калинин: КТУ, 1975. – 125с.

142. Карташова, И.В. Об одной гоголевской традиции в творчестве Ф.М.Достоевского (тема мечтателя) В. кн. Гоголь и современность. Сб. К., 1983. – С.49-56.

143. Каталкина В.В. Мифологема «творца» в гоголевском Петербурге. // Міф і міфологема у традиційних та сучасних формах культурномовної свідомості. – Х., 1999. – С. 174-178.

144. Качкан В.А. Українське народознавство в іменах: У 2 ч. – ч.1: Навч.посібник /За ред. А.3.Москаленка: Передм. А.Г.Погрібного. – К.: Либідь, 1994. – 336 с.

145. Клочок Г.Д. Поетика і психологія. – К.: Знання, 1990. – 48 с. (Сер № 6. "Духовний світ людини").

146. Ковальчук О.Г. Буття і страх (Етюд про Гоголя). – Ніжин: Просвіта, 1997. – 48 с.

147. Кононова В. Горный свет: (Гоголь – религиозный мыслитель. Дух. проза Гоголя) // Культ. – просвет. работа, 1995. – № 11. – С.24-27.

148. Коссак Ежи. Экзистенциализм в философии и литературе / Пер. с польского. – М.: Политиздат, 1980. – 360 с.

149. Костомаров М.І. Книга буття українського народу /Кирило – Мефодіївське товариство: В 3 т. – К.: Либідь, 1990. – т.2. – С.150-158.

150. Кочубинский А. Будущим биографам Гоголя //Вестник Европы. – 1902.

151. Крутикова Н.Е, Н.В.Гоголь: Исследования и материалы. – К.: Наук.думка, 1992. – 312 с.

152. Крутікова Н.Є. Гоголь та українська література /30 – 80 рр. ХІХ ст./ – К., 1957. – 551 с.

153. Крутікова Н.Є. Творчість Гоголя та її значення для укра­їнської літератури. – К., 1949. – 27 с.

154. Крымский С.Б. Культурно-экзистенциальные измерения познавательного процесса // Вопросы философии, 1998. – № 4. – С.40-49.

155. Крымський С. Сприйнявши серцем, осягнувши розумом // Віче, серпень 1993. – С.76-83.

156. Кр§Ъс§оЁєЁС. Феномен діяльності як предмет філософського аналізу. Філософсько-антропологічні читання’99. Антропологічні ідеали київської школи та реалії постмодерну (до 70-ти річчя Олександра Яценка). – Київ: Стилос, 2000. – 305 с.; С. 52-60.

157. Кр§Ъс§оЁєЁС.Б. Уособлення як шлях самотворення людини. Філософсько-антропологічні читання’95. Вип.1. – Київ, 1996 – С.37-46.

158. Крюков В.М. Гоголя зрящий глаз. // Вопросы философии. – 1996. – №9. – С.23-38

159. Кузнецов В., Нерушева Л. Поздний Гоголь. Гоголь и духовенство. // В кругу времён, 1998. – №1. – С.43-47.

160. Кулиш П. Гоголь как автор повестей из украинской жизни и истории // Основа. – 1861, – Т.4. – С.67-90

161. Култаева М.Д. Категория «BILDUNG» в немецкой философской традиции или размышления о смысле и предназначении образования. // Постметодика, 1999. – № 1 (23). – С.8-13.

162. Кульчицький О. Український персоналізм. Філософська й етнопсихологічна синтеза. – Мюнхен, Париж, 1985. – 192 с.

163. Лазарева А.Н. Духовный опыт Гоголя. РАН, Ин-т философии. – М.: ИФРАН, 1993. – 163 с.

164. Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. – М.: Политиздат, 1990. – 397 с.

165. Леонтьев К. Анализ, стиль и веяния. По поводу романов гр. Толстого // Русский Вестникъ, 1890, июнь, июль, август.

166. Листи П.А.Кулика до М.В.Юзефовича // Київска старовина. – 1899. – №2.

167. Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство. Параллель между великими людьми и помешанными. – С-Петербург: Изд – во Ф.Павленкова, 1692. – Репринтное вос­произведение. – 252 с.

168. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. – М.: Ладомир, 1994. – 716 с.

169. Лосев А.Ф. Страсть к диалектике: Литературные размышле­ния философа. – М.: Сов.писатель, 1990. – 320 с.

170. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Полит­издат, 1991. – 525 с. – /Мыслители XX в./.

171. Лукашевич П. Малороссийские и червонорусские народные думы и песни. – С – Пб, 1836.

172. Луцький Ю. «Між Гоголем і Шевченком», Київ, 1998, – 255 с.

173. Маланюк Є. Книга спостережень. Проза. – Торонто: В-во "Гомін України", 1962. – 525 с.

174. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К. : АТ "Обереги" 1992. – 80 с.

175. Маланюк Є. Творчість і національність / Основа 27 (5), 1994. – С.3-13.

176. Малахов В.А. Кант і Гоголь: подвійний портрет. (Про філос. розуміння людини) пер. з рос. Т.Г.Громової, Л.Г.Малиновської // Філос. і соціол. думка – 1992 №1 – С.50-57; №2 – С.54-71.

177. Мандельштам И. О характере гоголевского стиля. Глава из истории русского литературного языка. – С-Петербург, Гельсингфорс, 1902. – 406 с.

178. Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. – М.: Худож.литерату­ра, 1990.

179. Манн Ю. В поисках живой души. – М., 1984. – 415 с.

180. Манн Ю. Встреча в лабиринте: (Франц Кафка и Николай Гоголь) // Вопр.лит., 1999. – № 2. – С.162-186

181. Манн Ю. Диалектика художественного образа. – М., 1987. – 319 с.

182. Манн Ю. Поэтика Гоголя. – М.: Худож.література, І988. – 413 с.

183. Манн Ю. Поэтика русского романтизма. – Н. : Наука, 1976. – 375 с.

184. Манн Ю.В. Гоголь в контексте эстетических споров: Полемика В.Г.Белинского с К.Аксаковым. // Вопросы философии, 1984, №3, С.111-119

185. Марков Б.В. Философская антропология: очерки истории и теории. – СПб.: Изд-во «Лань», 1997. – 384 с.

186. Марченко М.І. Українська історіографія /З давніх часів до середини XIX ст. / – К., 1959. – 259 с.

187. Матвеев П.А. Гоголь в Оптиной пустыни. Русская старина, 1903, февр.

188. Машинский С.И. Художественный мир Гоголя. – М., 1971. – 512 с.

189. Мелихов А. «Я люблю, добро, я ищу его и сгораю им»: Правдивый реалист или неистовый гиперболизатор? Обличитель или фантаст? Или, может быть, пророк – правдоискатель? О Гоголе. // Звезда – 1997. – № 3. – С.204-210.

190. Мережковский Д. Эстетика и критика, в 2-х томах. Т.1. Сост. Л.А.Андрющенко, Л.Г.Фризман. – М.: «Искусство»; Харьков: СП «Фолио», 1994. – 672 с.

191. Мережковский Д. Гоголь: Творчество, жизнь, религия, – СПб.: Пантеон, 1909. – 231 с.

192. Мережковский, Д.С. В тихом омуте; Статьи и исследования разных лет. – М.: Сов. писатель, 1991. – 489с.

193. Мильдан В.И. Чаадаев и Гоголь. Опыты понимания образной логики // Вопросы философии, 1989. – № 11. – С.77-89.

194. Милюков П. Главные течения русской исторической мысли. – 3-е изд. – С.-Петербург, 1913.

195. Михед П. «Найближчий до Христа»: (про функцію іконографії в новій естетиці Гоголя) // Київ. старовина, 1997. – № 5. – С.178-183.

196. Михед П. О загадке «Прощальной повести» М.В.Гоголя. // Вопросы лит. 1999. – № 2. – С.330 – 340.

197. Михневич И. О достоинстве философии, её действительном бытии, содержании и частях». ЖМНП – 1840. – ч.25. – 122 с.

198. Мишанич О. В. Літературна спадщина Київської Русі. і укра­їнська література XVI – XVIII ст. – К.: Наук.думка, :1981 – 265 с.

199. Мірчук І., Маркусь В. Філософія /Енциклопедія українознав­ства. Словникова частина. – Париж, Нью – Йорк, б.р. – Т.9. – С. 3509 – 3512.

200. Мовчан В.С. Про героїчне. – К.: Мистецтво, 1977. – 104с. – /Б – ка "Человек. Общество, Прогресс. – сер. "В мире прекрасного"/.

201. Мочульский К. Духовный путь Гоголя. – 1934.

202. Мочульський К. Гоголь, Соловьёв, Достоевский. – М.: Республика, 1995. – 606 с.

203. М’ясоїд, П.А. Гоголь: Життя на перетині культур. // Філос. і соціол. думка. – 1996. – № 5-6, С.124-149.

204. Набоков В. Николай Гоголь // Новый мир. – 1987. – № 4. – С.173-227.

205. Набоков В. Романы, рассказы, ессе.– С.-Пб.: «Энтар», – 1993 г. – с.34-134.

206. Народні пісні в записках Миколи Гоголя. – К.: Муз.Україна, 1985. – 208 с.

207. Национальная психология: анализ проблем и противоречий: Методика обучения спецкурса /Составители П.И.Гнатенко, Л.О.Кострюкова. – К., 1990. – 80 с.

208. Неборак В. Котляревський і Гоголь. // Дзвін. – 1999. – № 2. – С.139-140.

209. Нечуй – Левицький І. Світогляд українського народу /Ескі­зи української міфології/ – К. : А'Т "Обереги", – 1992. – 88 с.

210. Новалис. «Фрагменты» // Литературные манифесты западно-европейских романтиков. – М., 1982, – С.49-56.

211. Овсянико – Куликовский Д.Н. Собрание сочинений. – М., Пг., – 1923. – Т.1. – Гоголь. – 160 с.

212. Овсянников М.Ф. Эстетическая концепция Шеллинга и немецкий романтизм // в кн.Шеллинг «Философия искусства». – Москва, 1966, – 495 с.

213. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культур­ного життя українського народу. – Репринтне відтво­рення видання 1918 р. – К.: Абрис, 1992. – 272 с.

214. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах.: Навч. посібник за ред М.Ф.Тарасенка. – К.: «Либідь», 1997. – 328 с.

215. Оржицький І. Історія української літератури: Перші десятиріччя ХІХ століття: – К., 1992.

216.

217. Павлинов С.А. Путь духа: Николай Гоголь, – М.: Б.М., 1998. – 71 с.

218. Павлинов С.А. Философские притчи Гоголя: Петербургские повести. – М.: 1997. – 80 с.

219. Пауков Н.А. Тема «маленького человека» у Пушкина, Гоголя и Достоевского. Учён. зап. Кишинёв. ун – та. Т.60, 1962. – С.92-100.

220. Пашук А. І. Іван Вишенськи§Ы ЁC слитель і борець. – Львів: Вид-во "Світ", 1990. – 176 с.

221. Переписка М.В.Гоголя в 2-х томах. Сост. А.А.Карпова, М.Н.Виролайнен. – М.: Худ.лит., 1988.

222. Перетц В. Гоголь і малороссийские литера.турные тради­ции, – СПб. – 1902.

223. Перетц В. И. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. СПб,, 1895. – 105 с.

224. Петров В. Діячі української культури /1920 – 1940/. – К.: Воскресіння, 1992. – 80 с.

225. Петров Н. Старинный южнорусский театр и в частности вер­теп //Киевская старина. – 1882. – Т.4. – С.438-480.

226. Піч Роланд Сковородинський міф про Наркіса в світлі романтичної концепції міфотворчості // Сучасність 1995, № 10.

227. Покальчук Ю. Микола Гоголь: Подвійне коло оточення // Слово і час, 1995. – № 9-10. – С.51-54.

228. Покальчук Ю. Вступаючись за рідну Вітчизну // Дзвін. – 1992. – №3-4. – с.82.

229. Полонс§оЁєВасиленко Н. Історія України: У 2 т. – К.: Либідь., 1993.

230. Попович М.В. Микола Гоголь: роман-есе. – К: Молодь, 1989. – 200 с.

231. Попович М. Відчуження і цінність. Філософсько-антропологічні читання’99. Антропологічні ідеали київської школи та реалії постмодерну (до 70-ти річчя Олександра Яценка). – Київ: Стилос, 2000. – 305 с.; С. 42-52.

232. Попович М.В. Світ Гоголя: З історії вітчизн. філософії // Філос. думка. 1984, №6. – с.75-83

233. Попович М.В. Раціональність і виміри людського буття. – К.: Сфера, 1997, – 289 с.

234. Потебня А.А. Слово и миф. – М.: Правда, 1989. – 624 с.

235. Пропп В.Я. Природа комического у Гоголя // Русская литература. – 1988. – № 1. – С.27-43.

236. Пыпин А. Н.Гоголь // Энциклопедический словарь /Ред. Ф.А.Брокгауза и И.А. Эфрона. – СПб, 1893. – Т.9. – С. 17-25.

237. Пыпин А.Н. Исторня русской литературы. – СПб., 1899. – т.4. – 647 с.

238. Пыпин А.Н. Характеристика литературных мнений 1820 – 50 – х гг. – /2 – е изд./ – СПб., 1890. – 520 с.

239. Релігієзнавчий словник / За ред. проф. А.Колодного і Б.Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392 с.

240. Рибчин Г. Геопсихічні реакції і вдача українця. – Мюн­хен: Дніпрові хвилі, 1966. – 36 с.

241. Розанов В. В. Несовместимые контрасты жития. – М.: Искус­ство, 1990. – 605 с. – /История эстетики в памятни­ках и документах/.

242. Розанов В.¬Ј. елигия. Философия. Культура. – М.: Респуб­лика, 1992. – 399 с.

243. Розанов В.В. Мысли о литературе. – М.: Современник, 1989. – 607 с. – /Б – ка любителям российской словес­ности. Из литературного наследия/.

244. Розанов В.В. Сочинения. – М.: Сов.Россия, 1990. – 589 с.

245. Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о великом инквизиторе Достоевского. Т.1. – М.: Республика, 1996. – 701 с.

246. Розов В. Традиционные типы малорусского театра XVII – XVIII вв. и юношеские повести Н.В.Гоголя /Памяти Н.В.Гоголя/. – К., 1911. – 71 с.

247. Романтизм. Открытия и традиции: Межвуз. Темат. науч. тр. Калинин. ун-т. / под ред. И.В.Карташевой. – Калинин: КГУ, 1988. – 150 с.

248. Самышкина А.В. Философско-исторические истоки творчества Н.В.Гоголя. Рус.лит., 1976 №2, с.38-58

249. Сахаров В. Романтики и реалисты (К 175 – летию со дня рожд. Н.В.Гоголя) // Подъём, 1984. – № 6. – С.119-123.

250. Сахаров В.И. Молодой Гоголь и романтическая традиция. Лит. учеба, 1982, №5, с.160-169

251. Світогляд М.В.Гоголя: Філософсько – релігійні шукання (стежками шукань Гоголя) Сер. «Теорія культури і філософія науки». Харківський державнй ун – т., 1998. – № 400. – С.103.

252. Семененко И.М. Примечания // Жуковский В.А. Собр.соч. в 4-х т. – М., – 1959. -т.2. – с.455

253. Сенаторский И.П. Любовь к человеку и к отечество, как основная черта личности и творчества М.Гоголя. – Прилуки, 1909.

254. Сен§оо І. Перечитуючи "Страшну помсту" /М. Гоголя/ // Дзвін. – 1990. – № 7. – С.130-137.

255. Синявский А. /Абрам Терц/. В тени Гоголя. – Лондон, 1975. – 525 с.

256. Сіповський В. Україна ¬У осійському письменстві. – К., 1928.

257. Сірський В. Життя у двох світах? Деякі думки про "нашого" чи "їхнього" Гоголя // За.вільну Україну. – 1993. – 21 серпня.

258. Сковорода Г.С. Собрание сочинении: В 2 т. – М., 1973.

259. Скотний В. Г. Ідеал гуманізму: минуло, сучасне, майбутнє /Гуманізм. Людина. Сучасність: Тези доповідей люди­нознавчих філософських читань. – Дрогобич, 1990. – С. 8-10.

260. Скотний В.Г., Ильин В. В. Рационально-практические и духовные основания принципа развития. ИНИОН АН СССР, № 45551 ОГ 111191. – 240 с.

261. Скотный В.Г. Культура як умова об’єктивності самосвідо­мості свободи людини /Гуманізм. Людина. Культура: Тези доповідей люди­нознавчих філософських читань. – Дрогобич, 1992.

262. Скуратівський В. Із спостережень над поетикою Шевченка //Сучасність, 1994, ч.3. – С.107.

263. Словарь литературоведческих терминов / Редактор – составитель Л.И.Тимофеев и С.В.Тураев. – М.: Просвещение, 1974. – 509 с.

264. Современная западная фипософия: Словарь / Сост. Малахов В., Филатов В. – М.: Политиздат, 1991. – 4І4 с.

265. Соловьёв А.Э. Истоки и смысл романтической иронии. // Вопросы философии, 1984. – № 12. – С.97-105.

266. Срезневский И.И. Древние памятники русского письменного языка /XI – XIV веков/ : Общее повременное обозрение. – СПб., 1982. – 391 с.

267. Старовойт І.С. Збіг і своєрідності західно-європейської та української ментальностей: Філософ.-істор. Аналіз / Терноп. акад. нар. госп. – Київ; Тернопіль, 1997. – 256 с.

268. Степанов В. Романтический мир Гоголя. – М., 1967.

269. Стеценко Л.Ф. Шевченко і Гоголь // збірник праць першої і другої наукових шевченківських конферен­цій. - . Б.м., 1961. – С.77-89.

270. Стролец§оЁєЁОстап. Гоголь: Дослідження стилю, філософії, методів та розвитку персонажів. – Львів: Світ, 1994. – 310 с.

271. Стус В. М.Гоголь як предствник українського відродження // Українській засів, 1994 . – № 2. – С.69-81.

272. Субтельн§ЪЁО. Україна: історія /Пер.з англ.. Ю.І. Шевчука; Вст.ст. С.В.Кульчицького. – К.: Либідь, 1991. – 512 с.

273. Сумерки богов / Ф.Ницше, З.Фрейд, Э.Фромм, А.Камю, Ж.П.Сартр; Сост. и общ.ред. А.А.Яковлева. – М.: По­литиздат, 1989. – 398 с.

274. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки / Упорядники В.В. Лях, В.С.Пазенок. – Київ.: Ваклер, 1996 р. – 428 с.

275. Табачковский В. Людина – Екзистенція – Історія. – К., 1996. – 79 с.

276. Табачковський В. Світоперетворення: символізи чи «робота у контексті»? / Філософсько-антропологічні читання’99. Антропологічні ідеали київської школи та реалії постмодерну (до 70-ти річчя Олександра Яценка). – Київ: Стилос, 2000. – 305 с.; С. 3-14.

277. Табачковский В. «Антропологічний поворот» філософів-шестидесятників у персоналях: Володимир Шинкарук. / Філософсько-антропологічні читання’98. – Київ: Стилос, 1999. – 344 с.; С. 4-25.

278. Тамарченко Н.Д. Проблема человека и природа художественного целого в «Мёртвых душах». В. Кн. Гоголь и современность. Сб. К., 1983. – С.123-132.

279. Терц Абрам. Голос из хора. Лондон, 1974. – 338 с.

280. Топоров В.Н. Вещь в антропоцентрической перспективе (апология Плюшкина). С.7 – 11. В кн. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ.: исслед. в области мифо-поэтического. Избранное. – М, 1995. – С.111.

281. Тредголд Д.У. Влияние православного христианства на политические взгляды русских писателей ХІХв.: Гоголя, Достоевского, Лескова: (Ст. из США: Напеч.с сокр.) // Вестн. Московского ун – та, сер.7, Философия. – 1992. – №1. – с.24-29

282. Трубецкой Н.С. История, культура, язык. / Австр. АН: Вступ. ст.: Н.И.Толстого, Л.Н.Гумилёва; сост. подгот. текста и коммент. В.М.Живова, – М.: Изд. Группы «Прогресс» – «

Актуально: