Аварийное и долгосрочное прогнозирование аварий с ОХР

Вступ...................................................................................................................................................... 1

Терміни і визначення (2)...................................................................................................................... 3

Глава 1. Довгострокове прогнозування наслідків можливої аварії на хімічно небезпечному об'єкті з виливом НХР.................................................................................................................................................. 5

1.1. Характеристика фізичних, хімічних та токсичних властивостей хлорпікрину............. 5

1.2. Визначення глибини зони можливого хімічного забруднення (2).................................. 5

1.3. Визначення параметрів зон хімічного забруднення (2)..................................................... 6

1.4. Визначення часу підходу забрудненого повітря до заданого населеного пункту (2).... 6

1.5. Визначення часу випаровування розлитого хлорпікрину (2)........................................... 6

1.6. Визначення можливих втрат серед робітників об’єкту та населення (2)........................ 6

1.8.Нейтралізуючі речовини........................................................................................................ 7

1.9.Засоби індивідуального захисту............................................................................................ 7

Висновок....................................................................................................................................... 8

Глава 2. Аварійне прогнозування можливих наслідків аварії на хімічно небезпечному об'єкті з викидом НХР.................................................................................................................................................. 9

2.1. Характеристика фізичних, хімічних та токсичних властивостей диметиламіну........... 9

2.2. Визначення глибини зони можливого хімічного забруднення........................................ 9

2.3. Визначення параметрів зон хімічного забруднення........................................................ 10

Висновок..................................................................................................................................... 10

Глава 3. Визначення характеру НХР, засобів захисту та відповідних дій при аварії на залізничному транспорті з виливом НХР.......................................................................................................................... 11

3.1. Небезпечний вантаж і ступінь його токсичності............................................................. 11

3.2. Основні властивості тетрафторетану і види небезпеки.................................................. 11

3.3. Засоби індивідуального захисту і їх характеристика....................................................... 11

3.4. Нейтралізація тетрафторетану............................................................................................ 11

3.5. Необхідні дії в різних умовах............................................................................................. 11

3.6. Заходи першої допомоги при ураженні............................................................................ 12

Висновок..................................................................................................................................... 12

Заключна частина............................................................................................................................... 12

Загальні висновки............................................................................................................................... 13

Список літератури.............................................................................................................................. 13

Вступ

В наш час у промисловості та у сільському господарстві людина використовує десятки тисяч різноманітних хімічних речовин, при цьому, щороку кількість їх збільшується на 200 – 1000 нових речовин (1). Володіючи величезними можливостями, хімія створює небачені у природі матеріали, помножує родючість землі, полегшує труд людини, економить його час, вдягає та лікують його. Це є причиною широкої хімізації народного господарства, бурного розвитку в останні десятиріччя хімічної промисловості. У зв’язку з цим зростають об’єми виробництва, використання, зберігання та перевезення різноманітних хімічних речовин, серед яких є дуже небезпечні для здоров’я людини.

Часто фізико – хімічні властивості небезпечних хімічних речовин (НХР) визначають їх здатність переходити у вражаючий стан і створювати вражаючі концентрації. Найбільше значення мають.(1):

Агрегатний стан речовини. За звичайних умов НХР можуть бути у твердому, рідкому та газоподібному стані.

Таблиця 1. – Характеристика стану НХР в атмосфері. (1)

Вид стануДіаметр часток, мкмОсобливості розповсюдження у повітрі
Пара або газменше 0,001домішка, що не осідає
Аерозоль, що не осідаєвід 0,001 до 30домішка, що не осідає
Аерозоль грубодисперснийвід 30 до 500домішка, що осідає
Аеросуспензіябільш 500домішка, що осідає

Розчинність НХР у воді та різного роду органічних розчинниках. Розчинність – здатність одної речовини рівномірно розподілятися у середовищі іншої або інших речовин, утворюючи розчин. Розчинність НХР у воді та органічних розчинниках має важливе значення. Висока розчинність у воді може привести до сильного зараження водойм, внаслідок чого вони довгий час можуть уявляти небезпеку для людини довгий час, однак висока розчинність одночасно може дозволити при необхідності використовувати розчини різних речовин для дегазації (нейтралізації) НХР.

Щільність речовини та її газової фази. Якщо щільність НХР більше ніж щільність води, то НХР буде проникати в глибину водойми забруднюючи її. Якщо щільність газової фази ТНР більше ніж щільність повітря, то НХР буде накопичуватися у знижених місцях рельєфу місцевості, утворюючи невтримні концентрації.

Гідроліз – розкладання речовини водою. Чим вище гідролітична стійкість НХР, тим довше її вражаюча дія

Летючість – здатність речовини переходити у газоподібний стан. Кількісною характеристикою летючості є максимальна концентрація пари НХР при певній температурі.

Тиск насиченої пари. Визначає летючість та відповідно тривалість вражаючої дії НХР.

Коефіцієнт дифузії є характеристикою процесу дифузії. Швидкість випаровування НХР прямо пропорційна його коефіцієнту дифузії у повітря

Теплоємність визначає характер викиду та випаровування НХРз поверхні при аварії.

Теплота випаровування є однією з важливих фізико – хімічних характеристик, що визначають характер викиду та наступного випаровування НХР.

Температура кипіння дозволяє побічно судити про летючість НХР та характеризує тривалість вражаючої дії. Чим вище температура кипіння, тим повільніше випаровується НХР.

Температура замерзання – температура при якій рідина втрачає рухомість та при нахиленні пробірки з продуктом на кут 450 його рівень залишається постійним протягом 1 хвилини.

В’язкість – властивість рідких, а також газоподібних речовин опиратися течії під дією зовнішніх сил. В’язкість робить вплив на характер поведінки НХР у аварійному випадку( характер дроблення, усмоктування та ін.)

Корозійна активність – властивість руйнувати оболонки в яких зберігається або транспортується НХР.

Крім названих – максимальна концентрація, теплове розширення і стискальність, температура спалаху та ін. Всі ці характеристики необхідні при оцінюванні хімічної небезпечності виробництва, використання, збереження та перевезення НХР, при прогнозуванні та оцінюванні наслідків аварій на хімічно небезпечних об’єктах (ХНО).

По ступеню токсичності при інгаляційному та пероральному шляхах поступлення в організм хімічні речовини можна розділити на шість груп.

Таблиця 2. – Токсичність хімічних речовин (1)

Група токсичності

LC50 або частково смертельна концентрація, мг/л

LD50 або частково смертельна доза мг/кг

Дуже токсичнінижче 1нижче 1
Високотоксичні1-51-50
Сильно токсичні6-2051-500
Помірно токсичні21-80501-5000
Малотоксичні81-1605001-15000
Практично нетоксичнівище 160вище 15000
Актуально: