Социальное объявление развития \english\

SOCIAL DEVELOPMENT AD

Contents

Experts about the project .................................................. 7

Проект очима рецензентів ........................................... 151

Foreword .......................................................................... 11

Передмова ..................................................................... 155

Chapter 1

Social development at the boundary of millennia ..... 17

Глава 1

Суспільний розвиток на зламі тисячоліть .......... 161

Chapter 2

Problem of historical-sociological reflection .............. 23

Глава 2

Проблема історико–соціологічної рефлексії ...... 166

Chapter 3

Idea of cycles in the context of periodization of social

development ............................................................... 29

Глава 3

Ідея циклів у контексті періодизації соціального
розвитку ................................................................. 171

Chapter 4

Choice of methodological foundations
for the study ............................................................... 33

Глава 4

Вибір методологічних підстав дослідження ....... 175

Chapter 5

Universal epochal cycle of social development: structure
and contents ............................................................... 37

Глава 5

Універсальний епохальний цикл суспільного розвитку:
структура і зміст .................................................... 178

Chapter 6

Periodization of the world history in the light
of a new conceptual construction: global (macro)
level of analysis and prognosis ................................ 45

Глава 6

Періодизація всесвітньої історії у світлі нової
концептуальної побудови: глобальний (макро) рівень
аналізу і прогнозу .................................................. 187

Chapter 7

Regional-continental (medi) level of analysis
of the historical development ..................................... 53

Глава 7

Регіонально–континентальний (меді) рівень
аналізу історичного розвитку .............................. 194

Chapter 8

National-state (micro) level of analysis of the
history ........................................................................ 63

Глава 8

Національно–державний (мікро) рівень аналізу
історії ...................................................................... 204

Chapter 9

Glossary of main notions and social theories ............. 99

Глава 9

Глосарій основних понять і соціальних теорій... 238

Instead of conclusion ..................................................... 129

Висновки ....................................................................... 268

Bibliography ................................................................... 275

Бібліографія ................................................................... 275

Appendices ..................................................................... 135

Додатки ......................................................................... 295

Подобные работы:

Актуально: